Bantayan Ano ang Ibig Sabihin

Ano ang Ibig Sabihin ng Pagiging Taong Espirituwal?
Ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos . . . na magkaroon sa gitna ninyo ng gayunding pangkaisipang saloobin na tinaglay ni Kristo Jesus.”—ROMA 15:5.
AWIT: 17, 13
PAANO MO SASAGUTIN?
Paano natin makikilala ang isang taong espirituwal?
Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ng mga taong espirituwal?
Bakit dapat tayong magsikap na taglayin angpag-iisip ni Kristo”?
1, 2. (a) Ano ang pananaw ng marami tungkol sa espirituwalidad? (b) Anong mahahalagang tanong tungkol sa espirituwalidad ang tatalakayin natin?
BILANG taong espirituwal, naging mas masaya ako, at dahil dito, nakakayanan ko ang mga hamon sa araw-araw,” ang sabi ng isang sister PEBRERO 2018 29 sa Canada. Isang brother naman sa Brazil ang nagsabi, “Napakasaya ng 23-ta ´ ong pagsasama namin ng misis kobuti na lang, nagsikap kaming maging palaisip sa espirituwal.” At sinabi ng isang brother sa Pilipinas, “Nakatulong ang pagiging taong espirituwal para magkaroon ako ng kapayapaan ng isip at para mapasulong ko ang pakikitungo ko sa mga kapatid na ibat iba ang pinagmulan.”
2 Ipinakikita ng mga komentong ito na kapaki-pakinabang ang pagiging palaisip sa espirituwal. Kaya maitatanong natin, ‘Paano ako susulong bilang taong espirituwal para maranasan ko nang lubusan ang mga pakinabang na iyon?’ Pero bago sagutin iyan, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga taong espirituwal. Sa artikulong ito, sasagutin natin ang tatlong mahahalagang tanong. (1) Ano ang ibig sabihin ng pagiging taong espirituwal? (2) Kaninong mga halimbawa ang tutulong sa atin para sumulong ang ating espirituwalidad? (3) Paano makatutulong ang pagkakaroon natin ngpag-iisip ni Kristopara maging taong espirituwal?
ANO ANG IBIG SABIHIN NG PAGIGING TAONG ESPIRITUWAL?
3. Paano ipinakikita ng Bibliya ang pagkakaiba ng taong pisikal at ng taong espirituwal?
3 Tinutulungan tayo ni apostol Pablo na maunawaan kung ano ang isang taong espirituwal. Ipinakita niya ang pagkakaiba ngtaong espirituwalsa isangtaong pisikal.” (Basahin ang 1 Corinto 2:14-16.) Ano iyon? Binanggit niya naang isang taong pisikal ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya mapag-aalaman ang mga ito.” Sa kabaligtaran, “ang taong espirituwal ay talagang nagsusuri sa lahat ng bagayat taglay niya angpag-iisip ni Kristo.” Pinasisigla tayo ni Pablo na maging taong espirituwal. Ano pa ang pagkakaiba ng taong pisikal at ng taong espirituwal?
4, 5. Ano ang pagkakakilanlan ng isang taong pisikal?
4 Tingnan muna natin kung paano mag-isip ang isang taong pisikal. Ang mundong ito ay nakapokus sa laman. Tinutukoy ni Pablo ang ganitong takbo ng kaisipan bilangang espiritu na kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway.” (Efe. 2:2) Iniimpluwensiyahan ng espiritung iyan ang mga tao na basta sumunod na lang sa karamihan at magpokus sa laman. Dahil dito, ginagawa ng nakararami ang sa tingin nila ay tama at wala silang pakialam sa mga pamantayan ng Diyos. Ang taong pisikal ay may makalamang kaisipan at labis na nababahala sa kaniyang katayuan sa lipunan, sa materyal na mga bagay, at sa kaniyang personal na mga karapatan.
5 Ano pa ang pagkakakilanlan ng isang taong pisikal? Ginagawa niya ang alinman samga gawa ng laman.” (Gal. 5:19-21) Sa unang liham ni Pablo sa kongregasyon ng Corinto, binanggit niya ang ilang pagkakakilanlan ng mga may makalamang kaisipan. Kasama rito ang pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagtatalo-talo, pagdedemandahan, kawalang-galang sa pagkaulo, at pagmamalabis sa pagkain at pag-inom. Ang taong may makalamang kaisipan ay mahina at bumibigay sa tukso. (Kaw. 7:21, 22) Isinulat ni Judas na may mga manghihina atmawawalan ng espirituwalidad.’—Jud. 18, 19.
6. Ano ang pagkakakilanlan ng isang taong espirituwal?
6 Kaya ano ang ibig sabihin ng pagigingtaong espirituwal”? Ang taong espirituwal ay nakapokus sa kaugnayan niya sa Diyos, di-gaya ng taong pisikal. Ang mga palaisip sa espirituwal ay nagsisikap namaging mga tagatulad sa Diyos.’ (Efe. 5:1) Kaya sinisikap nilang alamin ang kaisipan ni Jehova at tingnan ang mga bagaybagay ayon sa kaniyang pananaw. Totoong-totoo ang Diyos sa kanila. Di-tulad ng mga may makalamang kaisipan, iniaayon nila ang kanilang pamumuhay sa mga pamantayan ni Jehova. (Awit 119:33; 143:10) Sa halip na magpokus sa mga gawa ng laman, sinisikap ipakita ng mga palaisip sa espirituwal angbunga ng espiritu.” (Gal. 5:22, 23) Para mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng pagiging palaisip sa espirituwal, pag-isipan ang paghahambing na ito: Ang isang taong mahusay sa negosyo ay masasabingbusiness-minded.” Kaya naman, ang taong tunay na nagpapahalaga sa espirituwal na mga bagay ayspiritually-minded.”
7. Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga taong palaisip sa espirituwal?
7 Maganda ang binabanggit ng Bibliya tungkol sa mga taong palaisip sa espirituwal. Sinasabi ng Mateo 5:3: “Maligaya yaong mga palaisip sa kanilang espirituwal na pangangailangan, yamang ang kaharian ng langit ay sa kanila.” Sa Roma 8:6, mababasa natin ang kapakinabangan ng pagiging palaisip sa espirituwal: “Ang pagsasaisip ng laman ay nangangahulugan ng kamatayan, ngunit ang pagsasaisip ng espiritu ay nangangahulugan ng buhay at kapayapaan.” Kung magpopokus tayo sa espirituwal na mga bagay, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos at sa ating sarili. May pag-asa rin tayong mabuhay nang walang hanggan sa hinaharap.
8. Bakit mahalaga ang pagsisikap para magkaroon tayo ng espirituwalidad at maingatan ito?
8 Pero mapanganib ang panahon natin ngayon. Dahil laganap ang makalamang kaisipan, kailangan nating puspusang magsikap na magkaroon ng espirituwalidad at maingatan ito. Kung hindi natin pupunuin ng kaisipan ni Jehova ang ating isip, papasok dito ang maruminghanginng sanlibutan. Paano natin maiiwasan iyan? At paano tayo susulong sa espirituwal?
MATUTO SA MABUBUTING HALIMBAWA
9. (a) Ano ang makatutulong para sumulong tayo sa espirituwal? (b) Kaninong mga halimbawa ang tatalakayin natin?
9 Matututo ang bata kung oobserbahan niya at tutula ran ang magandang halimbawa ng mga magulang niya. Sa katulad na paraan, susulong tayo kung oobserbahan natin at tutularan ang mga may matatag na espirituwalidad. Nagsisilbi namang babalang halimbawa sa atin ang mga taong may makalamang kaisipan. (1 Cor. 3:1-4) Naglalaman ang Bibliya ng mabubuti at masasamang halimbawa. Pero dahil ang tunguhin natin ay maging mga taong espirituwal, tingnan natin ang ilang halimbawang matutularan natinsina Jacob, Maria, at Jesus.
10. Paano ipinakita ni Jacob na isa siyang taong espirituwal?
10 Una, pag-usapan natin ang halimbawa ni Jacob. Gaya ng marami sa atin, hindi rin naging madali ang buhay niya. Kinailangan niyang pagtiisan ang kapatid niyang si Esau, na may makalamang kaisipan at nagbabalak na patayin siya. Isa pa, paulit-ulit din siyang dinaya ng kaniyang biyenang lalaki. Pero kahit napalilibutan siya ng mga taongpisikal,” nanatiling matatag si Jacob bilang taong espirituwal. Nanampalataya siya sa pangakong ibinigay kay Abraham kung kaya pinangalagaan niyang mabuti ang kaniyang pamilya na magkakaroon ng mahalagang papel sa layunin ni Jehova. (Gen. 28:10-15) Sa salita at gawa, pinatunayan ni Jacob na isinapuso niya ang kalooban at mga pamantayan ng Diyos. Halimbawa, nang madama niyang nanganganib ang buhay niya dahil kay Esau, nanalangin si Jacob sa Diyos: “Iligtas mo ako, ipinamamanhik ko sa iyo . . . Ikaw ang nagsabi, ‘Walang pagsalang gagawan kita ng mabuti at gagawin kong tulad ng mga butil ng buhangin sa dagat ang iyong binhi.’” (Gen. 32:6-12) Oo, nanampalataya si Jacob sa mga pangako ni Jehova sa kaniya at sa kaniyang mga ninuno at gusto niyang kumilos kaayon ng kalooban at layunin ng Diyos.
Ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni Jacob at ni Maria? (Tingnan ang parapo 10, 11)
11. Bakit natin masasabi na taong espirituwal si Maria?
11 Tingnan natin ang isa pang halimbawa, si Maria. Bakit kaya si Maria ang pinili ni Jehova na maging ina ni Jesus? Siguradong dahil palaisip siya sa espirituwal. Kitang-kita ito sa mga kapahayagan niya ng papuri sa Diyos nang dumalaw siya sa bahay ng mga kamag-anak niyang sina Zacarias at Elisabet. (Basahin ang Lucas 1:46-55.) Makikita sa mga pananalita niya na mahal na mahal niya ang Salita ng Diyos at alam na alam niya ang Hebreong Kasulatan. (Gen. 30:13; 1 Sam. 2:1-10; Mal. 3:12) Pansinin din na kahit mag-asawa na sila ni Jose, hindi sila nagtalik bago isilang si Jesus. Ano ang ipinakikita nito? Na mas mahalaga sa kanila ang kalooban ni Jehova kaysa sa kanilang sariling pagnanasa. (Mat. 1:25) Sa paglipas ng panahon, inobserbahang mabuti ni Maria ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus at pinakinggan ang karunungang itinuturo nito. “Pinakaingatan [din ni Maria] ang lahat ng mga pananalitang ito sa kaniyang puso.” (Luc. 2:51) Interesadong-interesado siya sa layunin ng Diyos may kinalaman sa Mesiyas. Matutularan natin si Maria kung magiging pangunahin sa ating buhay ang kalooban ng Diyos.
12. (a) Paano tinularan ni Jesus ang kaniyang Ama? (b) Paano natin matutularan ang halimbawa ni Jesus? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
12 Pero sa lahat ng taong nabuhay, si Jesus ang pinakamahusay na halimbawa ng pagiging taong espirituwal. Sa buong buhay niya at ministeryo, pinatunayan niya na gusto niyang tularan ang kaniyang Ama, si Jehova. Tinularan niya ang pag-iisip, damdamin, at pagkilos ni Jehova at namuhay kaayon ng kalooban at mga pamantayan ng Diyos. (Juan 8:29; 14:9; 15:10) Halimbawa, pansinin ang pagkakapareho ng habag na nadama ni Jehova ayon sa ulat ni propeta Isaias at ng habag na ipinakita ni Jesus ayon naman sa Ebanghelyo na iniulat ni Marcos. (Basahin ang Isaias 63:9; Marcos 6:34.) Gaya ni Jesus, nagmamalasakit ba tayo sa mga nangangailangan ng tulong? Nagsikap din si Jesus sa pangangaral at pagtuturo ng mabuting balita. (Luc. 4:43) Ang gayong pagmamalasakit at pagtulong ay tanda ng pagiging taong espirituwal.
13, 14. (a) Ano ang matututuhan natin sa mga kapatid na palaisip sa espirituwal? (b) Maglahad ng halimbawa.
13 Sa ngayon, marami ring mahuhusay na halimbawa ng mga taong espirituwal, na may tulad-Kristong personalidad. Kitang-kita mo ang sigasig nila sa ministeryo, ang kanilang pagkamapagpatuloy, pagmamalasakit, at iba pang magagandang katangian. Tulad natin, may mga kahinaan din silang pinagtatagumpayan, pero sinisikap nilang linangin ang makadiyos na mga katangi ang iyon. Si Rachel, isang sister sa Brazil, ay nagsabi: “Dati, mahilig akong sumunod sa fashion, kaya hindi ako mahinhing manamit. Pero nang malaman ko ang katotohanan, sinikap kong maging taong espirituwal. Hindi madaling gumawa ng pagbabago, pero naging mas masaya at makabuluhan ang buhay ko.”
14 Iba naman ang naging pagsubok kay Reylene, isang sister sa Pilipinas. Kahit nasa katotohanan na siya, nagpokus siya sa pagkuha ng mataas na edukasyon at magandang trabaho para umasenso sa buhay. Sinabi niya: “Nawalan ako ng gana sa espirituwal na mga tunguhin ko. Pero na-realize ko na may kulang sa buhay ko, isang bagay na mas importante pa kaysa sa trabaho ko. Kaya ibinaling ko ang pokus ko sa paglilingkod kay Jehova.” Mula noon, si Reylene ay naging halimbawa ng pananampalataya sa pangako ni Jehova sa Mateo 6:33, 34. Sinabi niya: “Sigurado akong pangangalagaan ako ni Jehova.” Malamang na may mabubuting halimbawa rin sa inyong kongregasyon. Gusto nating gayahin ang halimbawa nila habang tinutularan nila si Kristo.—1 Cor. 11:1; 2 Tes. 3:7.
TAGLAYIN ANGPAG-IISIP NI KRISTO
15, 16. (a) Para maging gaya ni Kristo, ano ang kailangan nating gawin? (b) Ano ang makatutulong para lalo tayong maging pamilyar sapag-iisip ni Kristo”?
15 Paano natin matutularan si Kristo bilang indibiduwal? Sinasabi sa 1 Corinto 2:16 na dapat nating taglayin angpag-iisip ni Kristo.” Binabanggit naman sa Roma 15:5 na dapat tayong magkaroon nggayunding pangkaisipang saloobin na tinaglay ni Kristo Jesus.” Kaya para matularan si Kristo, kailangan nating alamin ang kaniyang paraan ng pag-iisip, kilalanin nang lubos ang kaniyang personalidad, at sundan ang kaniyang mga yapak. Nakapokus ang pag-iisip ni Jesus sa kaniyang kaugnayan sa Diyos. Kaya kapag tinutularan natin si Jesus, mas nagiging katulad tayo ni Jehova. Dahil dito, napakahalaga para sa atin na matutuhan kung paano mag-isip na gaya ni Jesus.
16 Paano natin ito magagawa? Nakita ng mga alagad ni Jesus ang kaniyang mga himala, narinig siyang magturo, namasdan kung paano siya nakitungo sa lahat ng uri ng tao, at naobserbahan kung paano niya ikinapit ang makadiyos na mga simulain. Sinabi nila: “Kami ay mga saksi sa lahat ng mga bagay na ginawa niya.” (Gawa 10:39) Pero hindi natin personal na nakikita si Jesus. Mabuti na lang, maibiging inilaan ni Jehova ang mga ulat ng Ebanghelyo para maging buh ´ ay na buh ´ ay sa isip natin ang personalidad ni Jesus. Habang binabasa natin at binubulay-bulay ang mga aklat ng Bibliya na Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, lalo tayong nagiging pamilyar sa pag-iisip ni Kristo. Kayamaingat nating masusundan ang kaniyang mga yapakatmaisasakbat ang disposisyon ng kaisipanna gaya ng tinaglay ni Kristo.—1 Ped. 2:21; 4:1.
17. Paano makabubuti sa atin kung mag-iisip tayong gaya ni Kristo?
17 Paano makabubuti sa atin kung mag-iisip tayong gaya ni Kristo? Kung paanong ang masustansiyang pagkain ay nakapagpapalusog ng katawan, lalakas din ang ating espirituwalidad kung pupunuin natin ang ating isip ng kaisipan ni Kristo. Unti-unti nating nalalaman kung ano ang gagawin ni Kristo sa ibat ibang sitwasyon. Sa gayon, makagagawa tayo ng mga desisyong sinasang-ayunan ng Diyos, na magbibigay sa atin ng malinis na budhi. Hindi ba mabubuting dahilan ito paraibihis [natin] ang Panginoong Jesu-Kristo”? —Roma 13:14.
18. Ano ang natutuhan mo sa pagtalakay natin tungkol sa pagiging taong espirituwal?
18 Natalakay natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging taong espirituwal. Nakita rin natin na matututo tayo sa mabubuting halimbawa ng mga taong palaisip sa espirituwal. At natutuhan natin na makabubuti sa atin ang pagkakaroon ngpag-iisip ni Kristopara sumulong tayo bilang taong espirituwal. Pero may mga dapat pa tayong matutuhan. Halimbawa, paano natin masusuri kung gaano katatag ang ating espirituwalidad? Ano pa ang magagawa natin para mapasulong ito? At ano ang epekto ng ating espirituwalidad sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Sasagutin iyan ng susunod na artikulo.

Anó áng Íbig Sabíhin ng Pagíging Táong Espirituwál?
Ipagkaloób nawâ sa inyó ng Diyós . . . ná magkaroón sa gitnâ ninyó ng gayundíng pangkaisipang saloobín ná tinagláy ni Krísto Jesús.”—RÓMA 15:5.
ÁWIT: 17, 13
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Paáno nátin makikilala áng isáng táong espirituwál?
Anó áng matútutúhan nátin sa halimbáwa ng mgá táong espirituwál?
Bákit dápat táyong magsíkap ná taglayín ángpag-iísip ni Krísto”?
1, 2. (a) Anó áng pananáw ng marámi tungkól sa espirituwalidád? (b) Anóng mahahalagáng tanóng tungkól sa espirituwalidád áng tátalakáyin nátin?
BÍLANG táong espirituwál, nagíng mas masáya akó, at dáhil díto, nakakayanan ko áng mgá hámon sa áraw-áraw,” áng sábi ng isáng síster PEBRERO 2018 29 sa Canada. Isáng bróther namán sa Brazil áng nagsábi, “Napakasáya ng 23-ta ´ ong pagsasáma námin ng mísis kobuti ná lang, nagsíkap kamíng magíng palaisíp sa espirituwál.” At sinábi ng isáng bróther sa Pilipinas, “Nakatúlong áng pagíging táong espirituwál pára magkaroón akó ng kapayapáan ng ísip at pára mapasúlong ko áng pakikitúngo ko sa mgá kapatíd ná ibát ibá áng pinagmulán.”
2 Ipinakikíta ng mgá komentong itó ná kapakí-pakinábang áng pagíging palaisíp sa espirituwál. Kayâ maitatanong nátin, ‘Paáno akó susúlong bílang táong espirituwál pára maranasan ko nang lubúsan áng mgá pakinábang ná iyón?’ Péro bágo sagutín iyán, kailángan múna náting maintindihán kung anó áng sinasábi ng Bíbliya tungkól sa mgá táong espirituwál. Sa artíkulong itó, sasagutín nátin áng tatlóng mahahalagáng tanóng. (1) Anó áng íbig sabíhin ng pagíging táong espirituwál? (2) Kanínong mgá halimbáwa áng tutúlong sa átin pára sumúlong áng áting espirituwalidád? (3) Paáno makatutúlong áng pagkákaroón nátin ngpag-iísip ni Krístopára magíng táong espirituwál?
ANÓ ÁNG ÍBIG SABÍHIN NG PAGÍGING TÁONG ESPIRITUWÁL?
3. Paáno ipinakikíta ng Bíbliya áng pagkakaibá ng táong pisikál at ng táong espirituwál?
3 Tinútulúngan táyo ni apostól Páblo ná maunawáan kung anó áng isáng táong espirituwál. Ipinakíta niyá áng pagkakaibá ngtáong espirituwálsa isángtáong pisikál.” (Basáhin áng 1 Corinto 2:14-16.) Anó iyón? Binanggít niyá nááng isáng táong pisikál ay hindî tumátanggáp ng mgá bágay ng espíritu ng Diyós, sapagkát áng mgá itó ay kamángmangán sa kaniyá; at hindî niyá mapág-áalamán áng mgá itó.” Sa kabaligtarán, “áng táong espirituwál ay talagáng nagsusúri sa lahát ng bágayat tagláy niyá ángpag-iísip ni Krísto.” Pinasísigla táyo ni Páblo ná magíng táong espirituwál. Anó pa áng pagkakaibá ng táong pisikál at ng táong espirituwál?
4, 5. Anó áng pagkakákilanlán ng isáng táong pisikál?
4 Tingnán múna nátin kung paáno mag-ísip áng isáng táong pisikál. Áng mundong itó ay nakapókus sa lamán. Tinutúkoy ni Páblo áng ganitóng takbó ng kaisipán bílangáng espíritu ná kumikílos ngayón sa mgá anák ng pagsuwáy.” (Efe. 2:2) Iníimpluwensiyahán ng espirítung iyán áng mgá táo ná bastá sumunód ná lang sa karamíhan at magpókus sa lamán. Dáhil díto, ginágawâ ng nakararámi áng sa tingín nilá ay tamà at walâ siláng pakialam sa mgá pamantáyan ng Diyós. Áng táong pisikál ay may makalamang kaisipán at lábis ná nababahála sa kaniyáng katayúan sa lipúnan, sa materyál ná mgá bágay, at sa kaniyáng personál ná mgá karapatán.
5 Anó pa áng pagkakákilanlán ng isáng táong pisikál? Ginágawâ niyá áng alinmán samgá gawâ ng lamán.” (Gal. 5:19-21) Sa únang líham ni Páblo sa kongregasyón ng Corinto, binanggít niyá áng iláng pagkakákilanlán ng mgá may makalamang kaisipán. Kasáma ríto áng pagkakabáha-bahági, pagkakampi-kampi, pagtatálo-tálo, pagdedemandahan, kawaláng-galang sa pagkaúlo, at pagmamalabis sa pagkáin at pag-inóm. Áng táong may makalamang kaisipán ay mahína at bumibigay sa tuksó. (Kaw. 7:21, 22) Isinúlat ni Judas ná may mgá manghihina atmawawalan ng espirituwalidád.’—Jud. 18, 19.
6. Anó áng pagkakákilanlán ng isáng táong espirituwál?
6 Kayâ anó áng íbig sabíhin ng pagígingtáong espirituwál”? Áng táong espirituwál ay nakapókus sa kaugnáyan niyá sa Diyós, dí-gáya ng táong pisikál. Áng mgá palaisíp sa espirituwál ay nagsisíkap námagíng mgá tagatúlad sa Diyós.’ (Efe. 5:1) Kayâ sinisíkap niláng alamín áng kaisipán ni Jehóva at tingnán áng mgá bagaybagay áyon sa kaniyáng pananáw. Totoóng-totoó áng Diyós sa kanilá. Dí-túlad ng mgá may makalamang kaisipán, iniaáyon nilá áng kaniláng pamumúhay sa mgá pamantáyan ni Jehóva. (Áwit 119:33; 143:10) Sa halíp ná magpókus sa mgá gawâ ng lamán, sinisíkap ipakíta ng mgá palaisíp sa espirituwál ángbúnga ng espíritu.” (Gal. 5:22, 23) Pára mas maintindihán nátin áng íbig sabíhin ng pagíging palaisíp sa espirituwál, pag-isípan áng paghahambing ná itó: Áng isáng táong mahúsay sa negósyo ay masasábingbusiness-minded.” Kayâ namán, áng táong túnay ná nagpapahalagá sa espirituwál ná mgá bágay ayspiritually-minded.”
7. Anó áng sinasábi ng Bíbliya tungkól sa mgá táong palaisíp sa espirituwál?
7 Magandá áng binábanggít ng Bíbliya tungkól sa mgá táong palaisíp sa espirituwál. Sinasábi ng Matéo 5:3: “Maligáya yaóng mgá palaisíp sa kaniláng espirituwál ná pangangailángan, yámang áng kaharián ng lángit ay sa kanilá.” Sa Róma 8:6, mababása nátin áng kapakinabangán ng pagíging palaisíp sa espirituwál: “Áng pagsasaisip ng lamán ay nangangahúlugan ng kamatáyan, ngúnit áng pagsasaisip ng espíritu ay nangangahúlugan ng búhay at kapayapáan.” Kung magpopókus táyo sa espirituwál ná mgá bágay, magkakaroón táyo ng kapayapáan sa Diyós at sa áting saríli. May pag-ása rín táyong mabúhay nang waláng hanggán sa hináharáp.
8. Bákit mahalagá áng pagsisíkap pára magkaroón táyo ng espirituwalidád at maingátan itó?
8 Péro mapangánib áng panahón nátin ngayón. Dáhil lagánap áng makalamang kaisipán, kailángan náting puspúsang magsíkap ná magkaroón ng espirituwalidád at maingátan itó. Kung hindî nátin pupunuin ng kaisipán ni Jehóva áng áting ísip, papasók díto áng maruminghánginng sanlibután. Paáno nátin maiiwásan iyán? At paáno táyo susúlong sa espirituwál?
MATÚTO SA MABUBÚTING HALIMBÁWA
9. (a) Anó áng makatutúlong pára sumúlong táyo sa espirituwál? (b) Kanínong mgá halimbáwa áng tátalakáyin nátin?
9 Matutúto áng batà kung oobserbahan niyá at tutula ran áng magandáng halimbáwa ng mgá magúlang niyá. Sa katúlad ná paraán, susúlong táyo kung oobserbahan nátin at tútuláran áng mgá may matatág ná espirituwalidád. Nagsísilbí namáng babaláng halimbáwa sa átin áng mgá táong may makalamang kaisipán. (1 Cor. 3:1-4) Naglálaman áng Bíbliya ng mabubuti at masasamáng halimbáwa. Péro dáhil áng tungúhin nátin ay magíng mgá táong espirituwál, tingnán nátin áng iláng halimbáwang matútuláran nátinsína Jacób, María, at Jesús.
10. Paáno ipinakíta ni Jacób ná isá siyáng táong espirituwál?
10 Úna, pag-usápan nátin áng halimbáwa ni Jacób. Gáya ng marámi sa átin, hindî rín nagíng madalí áng búhay niyá. Kinailángan niyáng pagtiisán áng kapatíd niyáng si Esau, ná may makalamang kaisipán at nagbabálak ná patayín siyá. Isá pa, paúlit-úlit din siyáng dináya ng kaniyáng biyénang laláki. Péro káhit napalilibútan siyá ng mgá táongpisikál,” nanatíling matatág si Jacób bílang táong espirituwál. Nanámpalatáya siyá sa pangákong ibinigáy kay Abrahám kung kayâ pinangalagaan niyáng mabúti áng kaniyáng pamílya ná magkakaroón ng mahalagáng papél sa layúnin ni Jehóva. (Gen. 28:10-15) Sa salitâ at gawâ, pinatunáyan ni Jacób ná isinapúso niyá áng kaloóban at mgá pamantáyan ng Diyós. Halimbáwa, nang madamá niyáng nanganganib áng búhay niyá dáhil kay Esau, nanalángin si Jacób sa Diyós: “Iligtás mo akó, ipinamamanhik ko sa iyó . . . Ikáw áng nagsábi, ‘Waláng pagsálang gagawan kíta ng mabúti at gágawin kong túlad ng mgá bútil ng buhangin sa dágat áng iyóng binhî.’” (Gen. 32:6-12) Óo, nanámpalatáya si Jacób sa mgá pangáko ni Jehóva sa kaniyá at sa kaniyáng mgá ninúno at gustó niyáng kumílos kaáyon ng kaloóban at layúnin ng Diyós.
Anó áng matútutúhan nátin sa halimbáwa ni Jacób at ni María? (Tingnán áng párapo 10, 11)
11. Bákit nátin masasábi ná táong espirituwál si María?
11 Tingnán nátin áng isá pang halimbáwa, si María. Bákit kayâ si María áng piníli ni Jehóva ná magíng iná ni Jesús? Sigurádong dáhil palaisíp siyá sa espirituwál. Kitáng-kíta itó sa mgá kapahayagán niyá ng papúri sa Diyós nang dumálaw siyá sa báhay ng mgá kamág-anák niyáng sína Zacárias at Elísabet. (Basáhin áng Lúcas 1:46-55.) Makikíta sa mgá panánalitá niyá ná mahál ná mahál niyá áng Salitâ ng Diyós at alám ná alám niyá áng Hébreong Kasulátan. (Gen. 30:13; 1 Sam. 2:1-10; Mal. 3:12) Pansinín din ná káhit mag-asáwa ná silá ni José, hindî silá nagtalik bágo isílang si Jesús. Anó áng ipinakikíta nitó? Ná mas mahalagá sa kanilá áng kaloóban ni Jehóva káysa sa kaniláng saríling pagnanása. (Mat. 1:25) Sa paglípas ng panahón, inobserbahang mabúti ni María áng mgá pangyayári sa búhay ni Jesús at pinakinggán áng karunungang itinutúro nitó. “Pinakaingatan [din ni María] áng lahát ng mgá pananalitáng itó sa kaniyáng púso.” (Luc. 2:51) Interesadong-interesádo siyá sa layúnin ng Diyós may kinaláman sa Mésiyas. Matútuláran nátin si María kung magíging pangunáhin sa áting búhay áng kaloóban ng Diyós.
12. (a) Paáno tinularan ni Jesús áng kaniyáng Amá? (b) Paáno nátin matútuláran áng halimbáwa ni Jesús? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
12 Péro sa lahát ng táong nabúhay, si Jesús áng pínakamahúsay ná halimbáwa ng pagíging táong espirituwál. Sa buóng búhay niyá at ministéryo, pinatunáyan niyá ná gustó niyáng tuláran áng kaniyáng Amá, si Jehóva. Tinularan niyá áng pag-iísip, damdámin, at pagkílos ni Jehóva at namuhay kaáyon ng kaloóban at mgá pamantáyan ng Diyós. (Juán 8:29; 14:9; 15:10) Halimbáwa, pansinín áng pagkakapareho ng habág ná nadamá ni Jehóva áyon sa úlat ni propéta Isáias at ng habág ná ipinakíta ni Jesús áyon namán sa Ebanghélyo ná iniúlat ni Marcos. (Basáhin áng Isáias 63:9; Marcos 6:34.) Gáya ni Jesús, nagmámalasákit ba táyo sa mgá nangangailángan ng túlong? Nagsíkap din si Jesús sa pangangáral at pagtutúro ng mabúting balíta. (Luc. 4:43) Áng gayóng pagmamalasakit at pagtúlong ay tandâ ng pagíging táong espirituwál.
13, 14. (a) Anó áng matútutúhan nátin sa mgá kapatíd ná palaisíp sa espirituwál? (b) Maglahad ng halimbáwa.
13 Sa ngayón, marámi ring mahuhúsay ná halimbáwa ng mgá táong espirituwál, ná may túlad-Krístong personalidád. Kitáng-kíta mo áng sigásig nilá sa ministéryo, áng kaniláng pagkamapagpatúloy, pagmamalasakit, at ibá pang magagandáng katangían. Túlad nátin, may mgá kahináan din siláng pinagtatagumpayan, péro sinisíkap niláng linangín áng makadiyós ná mgá katangi áng iyón. Si Rachel, isáng síster sa Brazil, ay nagsábi: “Dáti, mahílig akóng sumunód sa fashion, kayâ hindî akó mahinhing manamit. Péro nang malamán ko áng katotohánan, siníkap kong magíng táong espirituwál. Hindî madalíng gumawâ ng pagbabágo, péro nagíng mas masáya at makabuluhán áng búhay ko.”
14 Ibá namán áng nagíng pagsúbok kay Reylene, isáng síster sa Pilipinas. Káhit nása katotohánan ná siyá, nagpókus siyá sa pagkúha ng mataás ná edukasyón at magandáng trabáho pára umasenso sa búhay. Sinábi niyá: “Nawalán akó ng gana sa espirituwál ná mgá tungúhin ko. Péro ná-realize ko ná may kúlang sa búhay ko, isáng bágay ná mas importante pa káysa sa trabáho ko. Kayâ ibinaling ko áng pókus ko sa paglilingkód kay Jehóva.” Mulâ noón, si Reylene ay nagíng halimbáwa ng pananámpalatáya sa pangáko ni Jehóva sa Matéo 6:33, 34. Sinábi niyá: “Sigurádo akóng pangangalagaan akó ni Jehóva.” Malamáng ná may mabubúting halimbáwa rín sa inyóng kongregasyón. Gustó náting gayáhin áng halimbáwa nilá hábang tinutuláran nilá si Krísto.—1 Cor. 11:1; 2 Tes. 3:7.
TAGLAYÍN ÁNGPAG-IÍSIP NI KRÍSTO
15, 16. (a) Pára magíng gáya ni Krísto, anó áng kailángan náting gawín? (b) Anó áng makatutúlong pára lálo táyong magíng pamilyár sapag-iísip ni Krísto”?
15 Paáno nátin matútuláran si Krísto bílang indibiduwál? Sinasábi sa 1 Corinto 2:16 ná dápat náting taglayín ángpag-iísip ni Krísto.” Binábanggít namán sa Róma 15:5 ná dápat táyong magkaroón nggayundíng pangkaisipang saloobín ná tinagláy ni Krísto Jesús.” Kayâ pára matuláran si Krísto, kailángan náting alamín áng kaniyáng paraán ng pag-iísip, kilalánin nang lubós áng kaniyáng personalidád, at súndan áng kaniyáng mgá yapak. Nakapókus áng pag-iísip ni Jesús sa kaniyáng kaugnáyan sa Diyós. Kayâ kapág tinutuláran nátin si Jesús, mas nagíging katúlad táyo ni Jehóva. Dáhil díto, nápakahalagá pára sa átin ná matutúhan kung paáno mag-ísip ná gáya ni Jesús.
16 Paáno nátin itó magágawa? Nakíta ng mgá alagád ni Jesús áng kaniyáng mgá himalá, nariníg siyáng magtúrò, namasdan kung paáno siyá nakitungo sa lahát ng urì ng táo, at naobsérbahan kung paáno niyá ikinápit áng makadiyós ná mgá simuláin. Sinábi nilá: “Kamí ay mgá saksí sa lahát ng mgá bágay ná ginawâ niyá.” (Gawâ 10:39) Péro hindî nátin personál ná nakikíta si Jesús. Mabúti ná lang, maibigíng inilaán ni Jehóva áng mgá úlat ng Ebanghélyo pára magíng buh ´ ay ná buh ´ ay sa ísip nátin áng personalidád ni Jesús. Hábang binabása nátin at binubúlay-búlay áng mgá aklát ng Bíbliya ná Matéo, Marcos, Lúcas, at Juán, lálo táyong nagíging pamilyár sa pag-iísip ni Krísto. Kayâmaíngat náting masusundán áng kaniyáng mgá yapakatmaisasakbat áng disposisyon ng kaisipánná gáya ng tinagláy ni Krísto.—1 Ped. 2:21; 4:1.
17. Paáno makabubúti sa átin kung mag-iísip táyong gáya ni Krísto?
17 Paáno makabubúti sa átin kung mag-iísip táyong gáya ni Krísto? Kung paánong áng masustansiyang pagkáin ay nakapagpápalusóg ng katawán, lálakás din áng áting espirituwalidád kung pupunuin nátin áng áting ísip ng kaisipán ni Krísto. Untí-untí náting nalaláman kung anó áng gágawin ni Krísto sa ibát ibáng sitwasyón. Sa gayón, makagágawâ táyo ng mgá desisyóng sinásang-ayúnan ng Diyós, ná magbibigáy sa átin ng malínis ná budhî. Hindî ba mabubúting dahilán itó páraibihis [nátin] áng Panginoóng Jésu-Krísto”? —Róma 13:14.
18. Anó áng natutúhan mo sa pagtalakay nátin tungkól sa pagíging táong espirituwál?
18 Natalákay nátin kung anó áng íbig sabíhin ng pagíging táong espirituwál. Nakíta rín nátin ná matutúto táyo sa mabubúting halimbáwa ng mgá táong palaisíp sa espirituwál. At natutúhan nátin ná makabubúti sa átin áng pagkákaroón ngpag-iísip ni Krístopára sumúlong táyo bílang táong espirituwál. Péro may mgá dápat pa táyong matutúhan. Halimbáwa, paáno nátin masusuri kung gaáno katatag áng áting espirituwalidád? Anó pa áng magágawa nátin pára mapasúlong itó? At anó áng epékto ng áting espirituwalidád sa áting pang-áraw-áraw ná pamumúhay? Sasagutín iyán ng súsunod ná artíkulo.