Bantayan Sumulong Bilang Taong Espirituwal

Sumulong Bilang Taong Espirituwal!
Patuloy na lumakad ayon sa espiritu.”—GAL. 5:16.
AWIT: 22, 75
MAIPALILIWANAG MO BA?
Ano ang makatutulong para masuri natin ang ating espirituwalidad?
Ano ang kailangan nating gawin para sumulong bilang taong espirituwal?
Paano makatutulong sa ating pang-arawaraw na pamumuhay ang pagtataglay ng pag-iisip ni Kristo?
1, 2. Ano ang napansin ng isang brother na kulang sa kaniyang espirituwalidad, at ano ang ginawa niya?
40 TIN-EDYER si Robert nang mabautismuhan, pero hindi niya talaga sineryoso ang katotohanan. Sinabi niya: “Wala naman akong ginagawang masama, pero parang sumasabay lang ako sa agos. Mukha akong malakas sa espirituwal, regular ako sa pagpupulong at ilang beses ding nag-o-auxillary pioneer taon-taon. Pero may kulang pa rin.”
2 Saka lang nalaman ni Robert kung ano iyon nang mag-asawa siya. Paminsan-minsan kasi, bilang katuwaan, nagtatanungan silang mag-asawa tungkol sa mga paksa sa Bibliya. Mahusay sa espirituwal ang misis niya at agad nitong nasasagot ang mga tanong. Pero laging napapahiya si Robert kasi hindi niya alam ang sagot. Sinabi niya: “Parang wala akong alam. Naisip ko, ‘Para magampanan ko ang papel ko bilang ulo ng asawa ko, dapat may gawin ako.’” Ano ang ginawa niya? Sinabi niya: “Pinag-aralan ko nang pinag-aralan ang Bibliya hanggang sa mapag-ugnay-ugnay ko ang mga natututuhan ko. Nagkaroon ako ng unawa, at ang pinakamahalaga, naging malap´ ıt ako kay Jehova.”
3. (a) Ano ang matututuhan natin sa karanasan ni Robert? (b) Anong mahahalagang punto ang tatalakayin natin ngayon?
3 May matututuhan tayo sa karanasan ni Robert. Baka mayroon tayong ilang kaalaman sa Bibliya at regular tayo sa pagdalo sa mga pulong at sa ministeryo. Pero hindi tayo awtomatikong nagiging taong espirituwal dahil sa mga ito. Posibleng nakagawa na tayo ng ilang pagsulong, pero kung susuriin natin ang ating sarili, baka puwede pa nating mapasulong ang ating espirituwalidad. (Fil. 3:16) Para tulungan tayong patuloy na sumulong, sasagutin ng artikulong ito ang tatlong mahahalagang tanong: (1) Ano ang makatutulong para masuri natin ang totoong kalagayan ng ating espirituwalidad? (2) Paano natin patuloy na mapatitibay ang ating espirituwalidad? (3) Paano makatutulong ang matibay na espirituwalidad sa ating pang-araw-araw na pamumuhay?
SURIIN ANG SARILI
4. Kanino kumakapit ang payo sa Efeso 4:23, 24?
4 Nang maging lingkod tayo ng Diyos, gumawa tayo ng pagbabagong nakaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay. Pero kahit bautisado na tayo, dapat pa rin tayong patuloy na magbagosa puwersa na nagpapakilos sa [ating] pag-iisip.” (Efe. 4:23, 24) At dahil hindi tayo sakdal, lahat tayo ay kailangang patuloy na gumawa ng mga pagbabago. Kahit ang matatagal nang lingkod ni Jehova ay kailangang magsikap na ingatan ang kanilang espirituwalidad.—Fil. 3:12, 13.
5. Anong mga tanong ang tutulong para masuri natin ang ating sarili?
5 Para mapasulong at maingatan ang ating espirituwalidad, tapatan nating suriin ang ating sarili. Anuman ang ating edad, puwede nating itanong: ‘May nakikita ba akong mga indikasyon na mas nagiging palaisip na ako sa espirituwal? Nagiging tulad-Kristo na ba ang personalidad ko? Ano ang ipinakikita ng saloobin at paggawi ko sa mga pulong tungkol sa lalim ng espirituwalidad ko? Paano masasalamin sa pakikipag-usap ko sa iba ang laman ng aking puso? Ano ang isinisiwalat ng kaugalian ko sa pag-aaral, ng aking pananamit at pag-aayos, at ng paraan ng pagtugon ko sa payo? Ano ang ginagawa ko kapag napapaharap ako sa tukso? Nagiging maygulang na Kristiyano na ba ako?’ (Efe. 4:13) Makatutulong ang mga tanong na ito para masukat natin ang ating pagsulong sa espirituwal.
6. Ano pa ang kailangan para masuri natin ang kalagayan ng ating espirituwalidad?
6 Para masuri ang kalagayan ng ating espirituwalidad, kung minsan, kailangan natin ang tulong ng iba. Sinabi ni apostol Pablo na hindi nakikita ng taong makalaman na ang paraan ng pamumuhay nito ay hindi sinasangayunan ng Diyos. Pero alam ng taong espirituwal ang pananaw ng Diyos at ang maling landasin ng taong makalaman. (1 Cor. 2:14-16; 3:1-3) Kadalasan, nakikita ng mga elder, na may pag-iisip ni Kristo, ang unang senyales ng makalamang kaisipan. Kung itawag-pansin nila ito sa atin, tatanggapin ba natin ang kanilang payo at susundin iyon? Kung oo, ipinakikita natin na gusto nating mapasulong ang ating espirituwalidad.—Ecles. 7:5, 9.
PATIBAYIN ANG ESPIRITUWALIDAD
7. Bakit hindi sapat ang kaalaman sa Bibliya para maging taong palaisip sa espirituwal?
7 Tandaan na hindi sapat ang kaalaman sa Bibliya para maging taong palaisip sa espirituwal. Halimbawa, maraming alam si Haring Solomon tungkol sa mga daan ni Jehova, at naging bahagi pa nga ng Bibliya ang mga pananalita niya. Pero hindi siya nanatiling tapat kay Jehova bilang taong espirituwal. (1 Hari 4:29, 30; 11:4-6) Kaya ano pa ang kailangan bukod sa kaalaman sa Bibliya? Kailangan tayong patuloy na sumulong sa espirituwal. (Col. 2:6, 7) Paano?
8, 9. (a) Ano ang tutulong para maging matatag tayo sa espirituwal? (b) Ano ang tunguhin natin kapag nag-aaral tayo at nagbubulaybulay? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)
8 Noong unang siglo, pinasigla ni Pablo ang mga Kristiyano nasumulong . . . tungo sa pagkamaygulang.” (Heb. 6:1) Anong mga hakbang ang puwede nating gawin para masunod ang payong iyan? Ang isang importanteng hakbang ay ang pag-aaral ng aklat na Manatili sa Pag-ibig ng Diyos. Kapag natapos mong pag-aralan ang aklat na ito, makikita mo kung paano ikakapit ang mga simulain ng Bibliya sa iyong buhay. Kung tapos mo na itong pag-aralan, puwede ka bang pumili ng ibang materyal na makapagpapatatag ng iyong pananampalataya? (Col. 1:23) Binubulay-bulay mo ba at ipinapanalangin kung paano mo maikakapit ang iyong natututuhan?
9 Tandaan na ang tunguhin ng ating pag-aaral at pagbubulay-bulay ay para magkaroon ng taimtim na pagnanais na palugdan si Jehova at sundin ang kaniyang mga utos. (Awit 40:8; 119:97) Kasabay nito, sinisikap din nating iwasan ang mga bagay na makahahadlang sa ating espirituwal na pagsulong.—Tito 2:11, 12.
10. Ano ang tutulong sa mga kabataan na mapatibay ang kanilang espirituwalidad?
10 Kung isa kang kabataan, mayroon ka bang espirituwal na mga tunguhin? Sa mga pansirkitong asamblea, kaugalian ng isang brother na naglilingkod sa Bethel na kausapin ang mga mababautismuhan. Marami sa mga ito ay kabataan. Tinatanong sila ng brother kung ano ang espirituwal na mga tunguhin nila. Makikita sa sagot ng marami na napag-isipan na nila ang mga tunguhin nila sa paglilingkod kay Jehovamarahil ay isang uri ng buongpanahong paglilingkod o ang paglipat kung saan mas malaki ang pangangailangan para sa mga tagapaghayag ng Kaharian. Pero may ilang kabataan din na walang maisagot. Posible kayang hindi pa sila nagpasiya sa kanilang puso na kailangan nilang magkaroon ng espirituwal na mga tunguhin? Kung kabataan ka, tanungin ang sarili: ‘Nakikibahagi lang ba ako sa espirituwal na mga gawain dahil ito ang inaasahan ng mga magulang ko? Sinisikap ko bang maging mas malap´ ıt sa Diyos?’ Siyempre, hindi lang mga kabataan ang dapat magkaroon ng espirituwal na mga tunguhin. Tutulong ito sa ating lahat bilang mga lingkod ni Jehova na mapalalim ang ating espirituwalidad.—Ecles. 12:1, 13.
11. (a) Para talagang sumulong sa espirituwal, ano ang kailangan nating gawin? (b) Kaninong halimbawa sa Bibliya ang puwede nating tularan?
11 Kapag nakita na natin ang mga kailangan nating pasulungin, dapat na tayong kumilos. Napakahalagang maging taong espirituwal dahil nakataya ang buhay natin dito. (Roma 8:6-8) Pero hindi naman kailangang maging perpekto tayo. Tutulungan tayong sumulong ng espiritu ni Jehova. Pero kailangan pa rin tayong magsikap. Si John Barr, na miyembro noon ng Lupong Tagapamahala, ay nagkomento tungkol sa Lucas 13:24: “Marami ang nabibigo dahil hindi sila masyadong masikap sa pagpapalakas [ng kanilang espirituwalidad].” Tularan natin si Jacob, na hindi sumuko sa pakikipagbuno sa isang anghel hanggat hindi siya nakakuha ng pagpapala. (Gen. 32:26-28) Totoo, masarap pag-aralan ang Bibliya, pero hindi ito parang nobela na isinulat para malibang tayo. Kailangan tayong magsikap na tuklasin ang espirituwal na mga hiyas na makatutulong sa atin.
12, 13. (a) Ano ang tutulong para maikapit natin ang Roma 15:5? (b) Paano makatutulong sa atin ang halimbawa at payo ni apostol Pedro? (c) Ano ang puwede mong gawin para sumulong sa espirituwal? (Tingnan ang kahongMga Hakbang Para Sumulong Ka sa Espirituwal.”)
12 Habang sinisikap nating pasulungin ang ating espirituwalidad, tutulungan tayo ng banal na espiritu na baguhin ang paraan ng ating pag-iisip. Kaya naman untiunti na tayong mag-iisip na gaya ni Kristo. (Roma 15:5) Tutulungan din tayo ng banal na espiritu na alisin ang makalamang mga pagnanasa at magkaroon ng mga katangiang kalugod-lugod sa Diyos. (Gal. 5:16, 22, 23) Kung mapansin nating nagiging materyalistiko na tayo o nagkakaroon ng makalamang pagnanasa, huwag tayong susuko. Patuloy nating hilingin ang espiritu ni Jehova, at tutulungan niya tayong magpokus sa tamang mga bagay. (Luc. 11:13) Tandaan si apostol Pedro. Ilang beses siyang hindi kumilos bilang taong espirituwal. (Mat. 16:22, 23; Luc. 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14) Pero hindi siya sumuko. Sa tulong ni Jehova, unti-unting nagkaroon si Pedro ng kaisipang katulad ng kay Kristo. Magagawa rin natin iyan.
13 Sa katunayan, binanggit ni Pedro ang espesipikong mga katangian na dapat nating pasulungin. (Basahin ang 2 Pedro 1:5-8.) Habang ginagawa natin anglahat ng marubdob na pagsisikappara malinang ang mga katangiang gaya ng pagpipigil sa sarili, pagbabata, at pagmamahal na pangkapatid, mas magiging palaisip tayo sa espirituwal. Sa bawat araw, bakit hindi tanungin ang sarili, ‘Ano ang puwede kong gawin ngayon para sumulong ako sa espirituwal?’
Mga Hakbang Para Sumulong Ka sa Espirituwal
Masikap na pag-aralan ang Salita ng Diyos, at bulay-bulayin ang binabasa mo
Ikapit agad ang mga natututuhan mo
Panatilihing bukas ang iyong puso at isip sa patnubay ng banal na espiritu
Pahalagahan at tanggapin ang tulong ng ib
IKAPIT ANG MGA SIMULAIN SA BIBLIYA SA PANG-ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY
14. Paano nakaaapekto sa buhay natin ang pagiging palaisip sa espirituwal?
14 Kung mag-iisip tayong tulad ni Kristo, may epekto a ito sa ating pagsasalita, sa ating paggawi sa trabaho o sa paaralan, at sa mga desisyon natin sa araw-araw. Makikita sa mga desisyong iyon kung nagsisikap tayong maging tagasunod ni Kristo. Bilang mga taong espirituwal, ayaw nating may anumang makasira sa kaugnayan natin sa ating makalangit na Ama. Kapag may tukso, pakikilusin tayo ng ating tulad-Kristong saloobin na tanggihan iyon. Kapag gumagawa ng desisyon, magiisip muna tayo: ‘Anong mga simulain sa Bibliya ang tutulong sa akin? Ano kaya ang gagawin ni Kristo sa ganitong sitwasyon? Anong desisyon ang magpapasaya kay Jehova?’ Para masanay tayong mag-isip nang ganito, tingnan natin ang ilang sitwasyon. Pagkatapos, aalamin natin ang isang simulain sa Kasulatan na tutulong para makagawa tayo ng matalinong desisyon.
15, 16. Kung may kaisipan tayong kagaya ng kay Kristo, paano ito makatutulong sa atin na magdesisyon pagdating sa (a) pagpili ng mapapangasawa? (b) pagpili ng mga kaibigan?
15 Pagpili ng mapapangasawa. Ang simulain sa Kasulatan ay nasa 2 Corinto 6:14, 15. (Basahin.) Ipinakikita ni Pablo na imposible na maging lubusang magkasuwato ang taong espirituwal at ang taong pisikal. Paano maikakapit ang simulaing ito sa pagpili ng mapapangasawa?
16 Pagpili ng mga kaibigan. Pansinin ang simulain sa 1 Corinto 15:33. (Basahin.) Ang taong makadiyos ay hindi makikipagkaibigan sa mga puwedeng magpahina ng kaniyang espirituwalidad. Pag-isipan kung paano mo masusunod ang simulaing ito. Halimbawa, paano ito maikakapit sa social networking? Paano naman kung may mag-invite sa iyo na maglaro ng online games kasama ng mga hindi mo kakilala?
17-19. Paano makatutulong ang pagiging palaisip sa espirituwal (a) para maiwasan ang walang-kabuluhang mga gawain? (b) para makapili tayo ng mga tunguhin? (c) para maayos ang mga di-pagkakasundo?
17 Mga gawaing hahadlang sa espirituwal na pagsulong. May babala si Pablo sa mga Kristiyano. (Basahin ang Hebreo 6:1.) Anongpatay na mga gawaang dapat nating iwasan? Anumang gawain na patay sa espirituwal, walang saysay, at walang kabuluhan. Magiging gabay natin ang simulaing ito sa maraming tanong na puwedeng bumangon sa buhay, gaya ng: ‘Kapaki-pakinabang ba talaga ang gawaing ito o walang kabuluhan? Dapat ba akong mag-invest sa negosyong ito? Bakit hindi ako dapat sumali sa mga kilos-protesta?’
18 Espirituwal na mga tunguhin. Sa kaniyang Sermon sa Bundok, nagbigay si Jesus ng malinaw na patnubay tungkol sa pagpili ng mga tunguhin. (Mat. 6:33) Espirituwal na mga tunguhin ang inaab ´ ot ng taong espirituwal. Kung tatandaan natin ang simulaing ito, masasagot natin ang mga tanong na gaya ng: ‘Dapat pa ba akong mag-aral sa unibersidad? Tatanggapin ko ba ang trabahong iniaalok sa akin?’
19 Mga di-pagkakasundo. Kapag nagkaroon tayo ng di-pagkakasundo sa iba, paano makatutulong sa atin ang ipinayo ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma? (Roma 12:18) Bilang mga tagasunod ni Kristo, sinisikap natingmakipagpayapaan . . . sa lahat ng tao.” Ano ang ginagawa natin kapag nagkaroon tayo ng di-pagkakaunawaan sa iba? Nahihirapan ba tayong magparaya? O kilal ´ a ba tayongnakikipagpayapaan”?—Sant. 3:18.
Makatutulong ba ang mga desisyon ko para sumulong ako sa espirituwal, magkaroon ng espirituwal na mga tunguhin, atmakipagpayapaan”? (Tingnan ang parapo 17-19)
20. Bakit gusto mong sumulong sa espirituwal?
20 Ilang halimbawa lang ito na nagpapakitang makatutulong ang makadiyos na mga simulain sa pagga wa ng mga desisyon. Kung palaisip tayo sa espirituwal, mas magiging masaya at kontento tayo sa buhay araw-araw. Si Robert, na binanggit kanina, ay nagsabi: “Nang magkaroon ako ng malap´ ıt na kaugnayan kay Jehova, naging mas mahusay akong asawa at ama. Naging kontento ako at maligaya.” Tatanggapin din natin ang ganiyang mga pagpapala kung magiging priyoridad natin ang pagsulong sa espirituwal. Sa gayon, mas magiging masaya ang buhay natin ngayon at makakamit natin angtunay na buhaysa hinaharap.—1 Tim. 6:19
Sumúlong Bílang Táong Espirituwál!
Patúloy ná lumákad áyon sa espíritu.”—GAL. 5:16.
ÁWIT: 22, 75
MAIPALILIWÁNAG MO BA?
Anó áng makatutúlong pára masúri nátin áng áting espirituwalidád?
Anó áng kailángan náting gawín pára sumúlong bílang táong espirituwál?
Paáno makatutúlong sa áting pang-arawaraw ná pamumúhay áng pagtataglay ng pag-iísip ni Krísto?
1, 2. Anó áng napansín ng isáng bróther ná kúlang sa kaniyáng espirituwalidád, at anó áng ginawâ niyá?
40 TIN-ÉDYER si Robert nang mabautismuhán, péro hindî niyá talagá sineryóso áng katotohánan. Sinábi niyá: “Walâ namán akóng ginágawang masamâ, péro párang sumasabay lang akó sa agos. Mukhâ akóng malakás sa espirituwál, regulár akó sa pagpupúlong at iláng béses ding nag-o-auxillary pioneer taón-taón. Péro may kúlang pa rín.”
2 Saká lang naláman ni Robert kung anó iyón nang mag-asáwa siyá. Pamínsan-mínsan kasí, bílang katuwaan, nagtatanungan siláng mag-asáwa tungkól sa mgá paksá sa Bíbliya. Mahúsay sa espirituwál áng mísis niyá at agád nitóng nasasagot áng mgá tanóng. Péro láging napapahiya si Robert kasí hindî niyá alám áng sagót. Sinábi niyá: “Párang walâ akóng alám. Naísip ko, ‘Pára magampánan ko áng papél ko bílang úlo ng asáwa ko, dápat may gawín akó.’” Anó áng ginawâ niyá? Sinábi niyá: “Pínag-arálan ko nang pínag-arálan áng Bíbliya hanggáng sa mapág-úgnay-úgnay ko áng mgá natútutúhan ko. Nagkaroón akó ng unáwa, at áng pinakamahalagá, nagíng malap´ ıt akó kay Jehóva.”
3. (a) Anó áng matútutúhan nátin sa karanasán ni Robert? (b) Anóng mahahalagáng púnto áng tátalakáyin nátin ngayón?
3 May matútutúhan táyo sa karanasán ni Robert. Bakâ mayroón táyong iláng kaalamán sa Bíbliya at regulár táyo sa pagdaló sa mgá púlong at sa ministéryo. Péro hindî táyo awtomátikong nagíging táong espirituwál dáhil sa mgá itó. Posíbleng nakagawâ ná táyo ng iláng pagsúlong, péro kung susuríin nátin áng áting saríli, bakâ puwéde pa náting mapasúlong áng áting espirituwalidád. (Fil. 3:16) Pára tulúngan táyong patúloy ná sumúlong, sasagutín ng artíkulong itó áng tatlóng mahahalagáng tanóng: (1) Anó áng makatutúlong pára masúri nátin áng totoóng kalagáyan ng áting espirituwalidád? (2) Paáno nátin patúloy ná mapatitíbay áng áting espirituwalidád? (3) Paáno makatutúlong áng matíbay ná espirituwalidád sa áting pang-áraw-áraw ná pamumúhay?
SURÍIN ÁNG SARÍLI
4. Kaníno kumakapit áng páyo sa Eféso 4:23, 24?
4 Nang magíng lingkód táyo ng Diyós, gumawâ táyo ng pagbabágong nakaapékto sa báwat bahági ng áting búhay. Péro káhit bautisádo ná táyo, dápat pa rín táyong patúloy ná magbágosa puwérsa ná nagpápakílos sa [áting] pag-iísip.” (Efe. 4:23, 24) At dáhil hindî táyo sakdál, lahát táyo ay kailángang patúloy ná gumawâ ng mgá pagbabágo. Káhit áng matatagal nang lingkód ni Jehóva ay kailángang magsíkap ná ingátan áng kaniláng espirituwalidád.—Fil. 3:12, 13.
5. Anóng mgá tanóng áng tutúlong pára masúri nátin áng áting saríli?
5 Pára mapasúlong at maingátan áng áting espirituwalidád, tapatan náting suríin áng áting saríli. Anumán áng áting edád, puwéde náting itanóng: ‘May nakikíta ba akóng mgá indikasyon ná mas nagíging palaisíp ná akó sa espirituwál? Nagíging túlad-Krísto ná ba áng personalidád ko? Anó áng ipinakikíta ng saloobín at paggáwì ko sa mgá púlong tungkól sa lálim ng espirituwalidád ko? Paáno masásalamín sa pakíkipag-úsap ko sa ibá áng lamán ng áking púso? Anó áng isinísiwálat ng kaugalián ko sa pag-aáral, ng áking pananamít at pag-aáyos, at ng paraán ng pagtugón ko sa páyo? Anó áng ginágawâ ko kapág napapaharáp akó sa tuksó? Nagíging maygulang ná Kristiyáno ná ba akó?’ (Efe. 4:13) Makatutúlong áng mgá tanóng ná itó pára masukat nátin áng áting pagsúlong sa espirituwál.
6. Anó pa áng kailángan pára masúri nátin áng kalagáyan ng áting espirituwalidád?
6 Pára masúri áng kalagáyan ng áting espirituwalidád, kung mínsan, kailángan nátin áng túlong ng ibá. Sinábi ni apostól Páblo ná hindî nakikíta ng táong makalaman ná áng paraán ng pamumúhay nitó ay hindî sinasangayunan ng Diyós. Péro alám ng táong espirituwál áng pananáw ng Diyós at áng malíng landásin ng táong makalaman. (1 Cor. 2:14-16; 3:1-3) Kadalásan, nakikíta ng mgá élder, ná may pag-iísip ni Krísto, áng únang senyales ng makalamang kaisipán. Kung itawag-pansín nilá itó sa átin, tatanggapín ba nátin áng kaniláng páyo at súsundin iyón? Kung óo, ipinakikíta nátin ná gustó náting mapasúlong áng áting espirituwalidád.—Ecles. 7:5, 9.
PATIBÁYIN ÁNG ESPIRITUWALIDÁD
7. Bákit hindî sapát áng kaalamán sa Bíbliya pára magíng táong palaisíp sa espirituwál?
7 Tandaán ná hindî sapát áng kaalamán sa Bíbliya pára magíng táong palaisíp sa espirituwál. Halimbáwa, maráming alám si Háring Solomón tungkól sa mgá daán ni Jehóva, at nagíng bahági pa ngâ ng Bíbliya áng mgá panánalitá niyá. Péro hindî siyá nanatíling tapát kay Jehóva bílang táong espirituwál. (1 Hári 4:29, 30; 11:4-6) Kayâ anó pa áng kailángan bukód sa kaalamán sa Bíbliya? Kailángan táyong patúloy ná sumúlong sa espirituwál. (Col. 2:6, 7) Paáno?
8, 9. (a) Anó áng tutúlong pára magíng matatág táyo sa espirituwál? (b) Anó áng tungúhin nátin kapág nag-aáral táyo at nagbubulaybulay? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)
8 Noóng únang síglo, pinasígla ni Páblo áng mgá Kristiyáno násumúlong . . . túngo sa pagkamaygúlang.” (Heb. 6:1) Anóng mgá hakbáng áng puwéde náting gawín pára masunód áng páyong iyán? Áng isáng importánteng hakbáng ay áng pag-aáral ng aklát ná Manatíli sa Pag-íbig ng Diyós. Kapág natápos mong pag-arálan áng aklát ná itó, makikíta mo kung paáno ikakápit áng mgá simuláin ng Bíbliya sa iyóng búhay. Kung tapós mo ná itóng pag-arálan, puwéde ka bang pumíli ng ibáng materyál ná makapagpapatatag ng iyóng pananámpalatáya? (Col. 1:23) Binubúlay-búlay mo ba at ipinápanalángin kung paáno mo maikakápit áng iyóng natútutúhan?
9 Tandaán ná áng tungúhin ng áting pag-aáral at pagbubúlay-búlay ay pára magkaroón ng taimtím ná pagnanáis ná palugdán si Jehóva at sundín áng kaniyáng mgá útos. (Áwit 40:8; 119:97) Kasabáy nitó, sinisíkap din náting iwásan áng mgá bágay ná makaháhadláng sa áting espirituwál ná pagsúlong.—Tito 2:11, 12.
10. Anó áng tutúlong sa mgá kabatáan ná mapatíbay áng kaniláng espirituwalidád?
10 Kung isá kang kabatáan, mayroón ka bang espirituwál ná mgá tungúhin? Sa mgá pansirkitong asámblea, kaugalián ng isáng bróther ná naglílingkód sa Béthel ná kausápin áng mgá mababautismuhan. Marámi sa mgá itó ay kabatáan. Tinátanóng silá ng bróther kung anó áng espirituwál ná mgá tungúhin nilá. Makikíta sa sagót ng marámi ná nápag-isípan ná nilá áng mgá tungúhin nilá sa paglilingkód kay Jehóvamaráhil ay isáng urì ng buongpanahong paglilingkód o áng paglipat kung saán mas malakí áng pangangailángan pára sa mgá tagapaghayág ng Kaharián. Péro may iláng kabatáan din ná waláng maisagot. Posíble káyang hindî pa silá nagpasiyá sa kaniláng púso ná kailángan niláng magkaroón ng espirituwál ná mgá tungúhin? Kung kabatáan ka, tanungín áng saríli: ‘Nakikibahági lang ba akó sa espirituwál ná mgá gawáin dáhil itó áng ináasáhan ng mgá magúlang ko? Sinisíkap ko bang magíng mas malap´ ıt sa Diyós?’ Síyempre, hindî lang mgá kabatáan áng dápat magkaroón ng espirituwál ná mgá tungúhin. Tutúlong itó sa áting lahát bílang mgá lingkód ni Jehóva ná mapalálim áng áting espirituwalidád.—Ecles. 12:1, 13.
11. (a) Pára talagáng sumúlong sa espirituwál, anó áng kailángan náting gawín? (b) Kanínong halimbáwa sa Bíbliya áng puwéde náting tuláran?
11 Kapág nakíta ná nátin áng mgá kailángan náting pasulúngin, dápat ná táyong kumílos. Napakahalagáng magíng táong espirituwál dáhil nakataya áng búhay nátin díto. (Róma 8:6-8) Péro hindî namán kailángang magíng perpékto táyo. Tútulungan táyong sumúlong ng espíritu ni Jehóva. Péro kailángan pa rín táyong magsíkap. Si John Barr, ná miyémbro noón ng Lupóng Tagapamahála, ay nagkomento tungkól sa Lúcas 13:24: “Marámi áng nabibigó dáhil hindî silá masyádong masíkap sa pagpapalakas [ng kaniláng espirituwalidád].” Tuláran nátin si Jacób, ná hindî sumúko sa pakikipagbunó sa isáng anghél hanggát hindî siyá nakakúha ng pagpapála. (Gen. 32:26-28) Totoó, masaráp pag-arálan áng Bíbliya, péro hindî itó párang nobela ná isinúlat pára malíbang táyo. Kailángan táyong magsíkap ná tuklasin áng espirituwál ná mgá híyas ná makatutúlong sa átin.
12, 13. (a) Anó áng tutúlong pára maikápit nátin áng Róma 15:5? (b) Paáno makatutúlong sa átin áng halimbáwa at páyo ni apostól Pédro? (c) Anó áng puwéde mong gawín pára sumúlong sa espirituwál? (Tingnán áng kahóngMgá Hakbáng Pára Sumúlong Ka sa Espirituwál.”)
12 Hábang sinisíkap náting pasulúngin áng áting espirituwalidád, tútulungan táyo ng banál ná espíritu ná bagúhin áng paraán ng áting pag-iísip. Kayâ namán untiunti ná táyong mag-iísip ná gáya ni Krísto. (Róma 15:5) Tútulungan din táyo ng banál ná espíritu ná alisín áng makalamang mgá pagnanása at magkaroón ng mgá katangíang kalugód-lugód sa Diyós. (Gal. 5:16, 22, 23) Kung mapansín náting nagíging materyalístiko ná táyo o nagkákaroón ng makalamang pagnanása, huwág táyong susúko. Patúloy náting hilingín áng espíritu ni Jehóva, at tútulungan niyá táyong magpókus sa támang mgá bágay. (Luc. 11:13) Tandaán si apostól Pédro. Iláng béses siyáng hindî kumílos bílang táong espirituwál. (Mat. 16:22, 23; Luc. 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14) Péro hindî siyá sumúko. Sa túlong ni Jehóva, untí-untíng nagkaroón si Pédro ng kaisipang katúlad ng kay Krísto. Magágawa rín nátin iyán.
13 Sa katunáyan, binanggít ni Pédro áng espesípikong mgá katangían ná dápat náting pasulúngin. (Basáhin áng 2 Pédro 1:5-8.) Hábang ginágawâ nátin ánglahát ng marubdób ná pagsisíkappára malináng áng mgá katangíang gáya ng pagpipígil sa saríli, pagbabatá, at pagmamahál ná pangkapatid, mas magíging palaisíp táyo sa espirituwál. Sa báwat áraw, bákit hindî tanungín áng saríli, ‘Anó áng puwéde kong gawín ngayón pára sumúlong akó sa espirituwál?’
Mgá Hakbáng Pára Sumúlong Ka sa Espirituwál
Masíkap ná pag-arálan áng Salitâ ng Diyós, at búlay-bulayín áng binabása mo
Ikápit agád áng mgá natútutúhan mo
Panatilihing bukás áng iyóng púso at ísip sa patnúbáy ng banál ná espíritu
Pahalagahán at tanggapín áng túlong ng ib
IKÁPIT ÁNG MGÁ SIMULÁIN SA BÍBLIYA SA PANG-ÁRAW-ÁRAW NÁ PAMUMÚHAY
14. Paáno nakaáapekto sa búhay nátin áng pagíging palaisíp sa espirituwál?
14 Kung mag-iísip táyong túlad ni Krísto, may epékto a itó sa áting pagsásalitá, sa áting paggáwì sa trabáho o sa páaralán, at sa mgá desisyón nátin sa áraw-áraw. Makikíta sa mgá desisyóng iyón kung nagsisíkap táyong magíng tagasunód ni Krísto. Bílang mgá táong espirituwál, áyaw náting may anumáng makasirà sa kaugnáyan nátin sa áting makalángit ná Amá. Kapág may tuksó, pakikilúsin táyo ng áting túlad-Krístong saloobín ná tanggihán iyón. Kapág gumágawa ng desisyón, magiisip múna táyo: ‘Anóng mgá simuláin sa Bíbliya áng tutúlong sa ákin? Anó kayâ áng gágawin ni Krísto sa ganitóng sitwasyón? Anóng desisyón áng magpapasaya kay Jehóva?’ Pára masánay táyong mag-ísip nang ganitó, tingnán nátin áng iláng sitwasyón. Pagkatápos, áalamin nátin áng isáng simuláin sa Kasulátan ná tutúlong pára makagawâ táyo ng matalínong desisyón.
15, 16. Kung may kaisipán táyong kagáya ng kay Krísto, paáno itó makatutúlong sa átin ná magdesisyón pagdatíng sa (a) pagpíli ng mapapangasáwa? (b) pagpíli ng mgá kaibígan?
15 Pagpíli ng mapapangasáwa. Áng simuláin sa Kasulátan ay nása 2 Corinto 6:14, 15. (Basáhin.) Ipinakikíta ni Páblo ná imposíble ná magíng lubúsang magkasuwato áng táong espirituwál at áng táong pisikál. Paáno maikakápit áng simuláing itó sa pagpíli ng mapapangasáwa?
16 Pagpíli ng mgá kaibígan. Pansinín áng simuláin sa 1 Corinto 15:33. (Basáhin.) Áng táong makadiyós ay hindî makikipagkaibigan sa mgá puwédeng magpahina ng kaniyáng espirituwalidád. Pag-isípan kung paáno mo masúsunod áng simuláing itó. Halimbáwa, paáno itó maikakápit sa social networking? Paáno namán kung may mag-invite sa iyó ná maglaro ng online games kasáma ng mgá hindî mo kakilála?
17-19. Paáno makatutúlong áng pagíging palaisíp sa espirituwál (a) pára maiwásan áng waláng-kabuluháng mgá gawáin? (b) pára makapili táyo ng mgá tungúhin? (c) pára maáyos áng mgá dí-pagkakasundo?
17 Mgá gawáing hahadlang sa espirituwál ná pagsúlong. May babalá si Páblo sa mgá Kristiyáno. (Basáhin áng Hébreo 6:1.) Anóngpatáy ná mgá gawâáng dápat náting iwásan? Anumáng gawáin ná patáy sa espirituwál, waláng saysáy, at waláng kabuluhán. Magíging gabáy nátin áng simuláing itó sa maráming tanóng ná puwédeng bumángon sa búhay, gáya ng: ‘Kapakí-pakinábang ba talagá áng gawáing itó o waláng kabuluhán? Dápat ba akóng mag-invest sa negósyong itó? Bákit hindî akó dápat sumáli sa mgá kílos-protésta?’
18 Espirituwál ná mgá tungúhin. Sa kaniyáng Sérmon sa Bundók, nagbigáy si Jesús ng malínaw ná patnúbáy tungkól sa pagpíli ng mgá tungúhin. (Mat. 6:33) Espirituwál ná mgá tungúhin áng inaab ´ ot ng táong espirituwál. Kung tátandaán nátin áng simuláing itó, masásagót nátin áng mgá tanóng ná gáya ng: ‘Dápat pa ba akóng mag-áral sa unibersidad? Tatanggapín ko ba áng trabáhong iniáalok sa ákin?’
19 Mgá dí-pagkakasundo. Kapág nagkaroón táyo ng dí-pagkakasundo sa ibá, paáno makatutúlong sa átin áng ipinayo ni Páblo sa mgá Kristiyáno sa Róma? (Róma 12:18) Bílang mgá tagasunód ni Krísto, sinisíkap nátingmakipagpáyapaán . . . sa lahát ng táo.” Anó áng ginágawâ nátin kapág nagkaroón táyo ng dí-pagkakaunawáan sa ibá? Nahihirápan ba táyong magparaya? O kilal ´ a ba táyongnakikipagpayapaan”?—Sant. 3:18.
Makatutúlong ba áng mgá desisyón ko pára sumúlong akó sa espirituwál, magkaroón ng espirituwál ná mgá tungúhin, atmakipagpáyapaán”? (Tingnán áng párapo 17-19)
20. Bákit gustó mong sumúlong sa espirituwál?
20 Iláng halimbáwa lang itó ná nagpápakítang makatutúlong áng makadiyós ná mgá simuláin sa pagga wa ng mgá desisyón. Kung palaisíp táyo sa espirituwál, mas magíging masáya at konténto táyo sa búhay áraw-áraw. Si Robert, ná binanggít kanína, ay nagsábi: “Nang magkaroón akó ng malap´ ıt ná kaugnáyan kay Jehóva, nagíng mas mahúsay akóng asáwa at amá. Nagíng konténto akó at maligáya.” Tatanggapín din nátin áng ganiyáng mgá pagpapála kung magíging priyoridád nátin áng pagsúlong sa espirituwál. Sa gayón, mas magíging masáya áng búhay nátin ngayón at makákamít nátin ángtúnay ná búhaysa hináharáp.—1 Tim. 6:19