Read

10 Gayunman, baka iniisip ng ilan na wala namang masama sa panonood ng mga palabas na lantarang nagpapakita ng imoral na paggawi. Sinasabi nila, ‘Nanonood ako ng gayong mga programa sa TV o mga pelikula, pero hindi ko naman iyon gagayahin.’ Mapanlinlang at mapanganib ang gayong pangangatuwiran. (Jeremias 17:9) Kung sa tingin natin ay nakalilibang ang mga panooring hinahatulan ni Jehova, talaga nga kayangkinamumuhian natin ang balakyot’? Kapag patuloy nating inihahantad ang ating sarili sa gayong balakyot na paggawi, magiging manhid ang ating budhi. (Awit 119:70; 1 Timoteo 4:1, 2) Maaaring maapektuhan ng gayong mga libangan ang ating pagkilos o ang ating pananaw hinggil sa makasalanang paggawi ng mga taong imoral
10 Gayunmán, bakâ iniísip ng ilán ná walâ namáng masamâ sa panonood ng mgá palabas ná lantarang nagpápakíta ng imorál ná paggáwì. Sinasábi nilá, ‘Nanonoód akó ng gayóng mgá prográma sa TV o mgá pelíkula, péro hindî ko namán iyón gagayahin.’ Mapanlinláng at mapangánib áng gayóng pangangatuwíran. (Jeremias 17:9) Kung sa tingín nátin ay nakalilibang áng mgá panooring hinahatulan ni Jehóva, talagá ngâ káyangkinamumuhian nátin áng balakyot’? Kapág patúloy náting inihahantad áng áting saríli sa gayóng balakyot ná paggáwì, magíging manhid áng áting budhî. (Áwit 119:70; 1 Timotéo 4:1, 2) Maaáring maapektuhan ng gayóng mgá libángan áng áting pagkílos o áng áting pananáw hinggíl sa makasalánang paggáwì ng mgá táong imorál