.

13 Totoo, hindi pare-pareho ang antas ng pagkaunawa ng mga Kristiyano sa mga pamantayang moral. (Filipos 1:9) Karagdagan pa, alam ng mga Kristiyano na pagdating sa paglilibang, magkakaiba ang gusto ng bawat isa. Kaya naman, hindi natin maaasahan na magkakatulad ang magiging pasiya ng lahat ng Kristiyano. Magkagayunman, habang hinahayaan natin ang mga simulain sa Bibliya na makaimpluwensiya sa ating isip at puso, lalo tayong magiging determinadong iwasan ang anumang anyo ng libangan na maaaring hindi makalugod kay Jehova
13 Totoó, hindî paré-parého áng antás ng pagkaunáwa ng mgá Kristiyáno sa mgá pámantáyang morál. (Filípos 1:9) Karagdágan pa, alám ng mgá Kristiyáno ná pagdatíng sa paglilibáng, magkákaibá áng gustó ng báwat isá. Kayâ namán, hindî nátin maaasáhan ná magkakatulad áng magíging pasiyá ng lahát ng Kristiyáno. Magkágayunmán, hábang hinahayáan nátin áng mgá simuláin sa Bíbliya ná makaimplúwensiya sa áting ísip at púso, lálo táyong magíging determinádong iwásan áng anumáng anyó ng libángan ná maaáring hindî makalugod kay Jehóva