Capítulo 8

Napakasamang Tagapamahala

00:0003:53
MATEO 2:13-23

TUMAKAS PAPUNTANG EHIPTO ANG PAMILYA NINA JESUS
DINALA NI JOSE ANG KANIYANG PAMILYA SA NAZARET
Ginising ni Jose si Maria para sabihin ang isang mahalagang balita. Nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ni Jehova. Sinabi nito kay Jose: “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka papuntang Ehipto, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, dahil hahanapin ni Herodes ang bata para patayin ito.”—Mateo 2:13.

Agad na tumakas nang gabing iyon sina Jose at Maria, kasama ang kanilang anak. Tamang-tama ang alis nila, dahil nalaman na ni Herodes na nilinlang siya ng mga astrologo. Pinababalik niya ang mga ito sa kaniya para sabihin ang kinaroroonan ng bata, pero hindi na sila bumalik. Galít na galít si Herodes. Talagang gusto niyang patayin si Jesus, kaya nagbigay siya ng utos na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Betlehem at sa kalapit na mga lugar na edad dalawang taon pababa. Ang pagtantiyang ito sa edad ay ibinatay niya sa impormasyong nakuha niya mula sa mga astrologong taga-Silangan.

Inaagaw ng isang sundalo ang sanggol mula sa kaniyang ina
Kakila-kilabot ang pagpatay na ito sa lahat ng batang lalaki! Hindi natin alam kung gaano karami ang napatay, pero ang labis na pag-iyak at paghagulgol ng mga inang namatayan ng anak ay katuparan ng hula sa Bibliya na sinabi ng propeta ng Diyos na si Jeremias.—Jeremias 31:15.

Samantala, nakatakas na papuntang Ehipto si Jose at ang pamilya niya, at doon muna sila nanirahan. Isang gabi, muling nagpakita kay Jose sa panaginip ang anghel ni Jehova. “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina,” ang sabi ng anghel, “at pumunta ka sa Israel, dahil patay na ang mga gustong pumatay sa bata.” (Mateo 2:20) Dahil dito, naisip ni Jose na puwede nang bumalik ang pamilya niya sa kanilang sariling bayan. Katuparan ito ng isa pang hula sa Bibliyaang Anak ng Diyos ay tinawag mula sa Ehipto.—Oseas 11:1.

Lumilitaw, gusto ni Jose na manirahan ang kaniyang pamilya sa Judea, marahil malapit sa bayan ng Betlehem, kung saan sila nakatira bago sila pumunta sa Ehipto. Pero nalaman niyang ang malupit na anak ni Herodes na si Arquelao ang hari ngayon ng Judea. Sa isa pang panaginip, binabalaan ng Diyos si Jose tungkol sa panganib. Kaya si Jose at ang pamilya niya ay naglakbay patungo sa mas malayo pang lugar sa hilaga at nanirahan sa lunsod ng Nazaret, na sakop ng Galilea, malayo sa sentro ng pagsamba ng mga Judio. Sa lugar na ito lumaki si Jesus, na katuparan ng isa pang hula: “Tatawagin siyang Nazareno.”—Mateo 2:23.

Ano ang ginawa ni Haring Herodes nang hindi bumalik sa kaniya ang mga astrologo? Paano nailigtas ang batang si Jesus?
Pagkaalis sa Ehipto, bakit hindi bumalik sa Betlehem si Jose at ang pamilya niya?
Anong mga hula sa Bibliya ang natupad sa mga panahong ito?
Nauna
Susunod
Nápakasamáng Tagapamahála

00:0003:53
MATÉO 2:13-23

TUMÁKAS PAPUNTANG EHÍPTO ÁNG PAMÍLYA NÍNA JESÚS
DINALÁ NI JOSÉ ÁNG KANIYÁNG PAMÍLYA SA NÁZARET
Ginising ni José si María pára sabíhin áng isáng mahalagáng balíta. Nagpakíta kay José sa panagínip áng isáng anghél ni Jehóva. Sinábi nitó kay José: “Bumángon ka, dalhín mo áng batà at áng kaniyáng iná at tumákas ka papuntang Ehípto, at huwág kayóng aalis doón hanggát hindî ko sinasábi, dáhil hahanápin ni Heródes áng batà pára patayín itó.”—Matéo 2:13.

Agád ná tumákas nang gabíng iyón sína José at María, kasáma áng kaniláng anák. Támang-tamà áng alís nilá, dáhil naláman ná ni Heródes ná nilinláng siyá ng mgá astrólogo. Pinababalik niyá áng mgá itó sa kaniyá pára sabíhin áng kinaroroonan ng batà, péro hindî ná silá bumalík. Galít ná galít si Heródes. Talagáng gustó niyáng patayín si Jesús, kayâ nagbigáy siyá ng útos ná patayín áng lahát ng bátang laláki sa Bétlehem at sa kalapít ná mgá lugár ná edád dalawáng taón pababa. Áng pagtantiyang itó sa edád ay ibinatay niyá sa impormasyóng nakúha niyá mulâ sa mgá astrologong tága-Silángan.

Inaagaw ng isáng sundalo áng sanggól mulâ sa kaniyáng iná
Kakilá-kilábot áng pagpatáy ná itó sa lahát ng bátang laláki! Hindî nátin alám kung gaáno karámi áng napatáy, péro áng lábis ná pag-iyak at paghagulgol ng mgá inang namatáyan ng anák ay katupáran ng húla sa Bíbliya ná sinábi ng propéta ng Diyós ná si Jeremias.—Jeremias 31:15.

Samantála, nakatakas ná papuntang Ehípto si José at áng pamílya niyá, at doón múna silá naniráhan. Isáng gabí, mulíng nagpakíta kay José sa panagínip áng anghél ni Jehóva. “Bumángon ka, dalhín mo áng batà at áng kaniyáng iná,” áng sábi ng anghél, “at pumuntá ka sa Israél, dáhil patáy ná áng mgá gustóng pumatáy sa batà.” (Matéo 2:20) Dáhil díto, naísip ni José ná puwéde nang bumalík áng pamílya niyá sa kaniláng saríling báyan. Katupáran itó ng isá pang húla sa Bíbliyaáng Anák ng Diyós ay tináwag mulâ sa Ehípto.—Óseas 11:1.

Lumílitáw, gustó ni José ná manirahan áng kaniyáng pamílya sa Judéa, maráhil malapít sa báyan ng Bétlehem, kung saán silá nakatirá bágo silá pumuntá sa Ehípto. Péro naláman niyáng áng malupít ná anák ni Heródes ná si Arqueláo áng hári ngayón ng Judéa. Sa isá pang panagínip, binabalaán ng Diyós si José tungkól sa pangánib. Kayâ si José at áng pamílya niyá ay naglakbáy patúngo sa mas maláyo pang lugár sa hilága at naniráhan sa lunsód ng Názaret, ná sákop ng Galiléa, maláyo sa sentro ng pagsambá ng mgá Judió. Sa lugár ná itó lumakí si Jesús, ná katupáran ng isá pang húla: “Tatawágin siyáng Nazareno.”—Matéo 2:23.

Anó áng ginawâ ni Háring Heródes nang hindî bumalík sa kaniyá áng mgá astrólogo? Paáno nailigtás áng bátang si Jesús?
Pagkaalís sa Ehípto, bákit hindî bumalík sa Bétlehem si José at áng pamílya niyá?
Anóng mgá húla sa Bíbliya áng natupád sa mgá panahóng itó?
Naúna
Súsunod