3john

Nagbabala si Jehova kay Joseph ng panganib kaya kinuha niya ang kanyang pamilya sa Nazareth.
Nagbabalá si Jehóva kay Joseph ng pangánib kayâ kinúha niyá áng kanyáng pamílya sa Nazareth.