3johnWala na akong mas dakilang dahilan sa pagpapasalamat kaysa sa mga bagay na ito, na marinig ko na ang aking mga anak ay patuloy na lumalakad sa katotohanan


Walâ ná akóng mas dakílang dahilán sa pagpapasalamat káysa sa mgá bágay ná itó, ná mariníg ko ná áng áking mgá anák ay patúloy ná lumalákad sa katotohánan