Komento

Nais naming maging handa ang aming mga anak upang ipagtanggol ang kanilang pinaniniwalaan ngunit ginagawa ito nang may mahinahong kalooban at malalim na paggalang. Ang mga salita na sinasabi nila ay dapat na mula sa kanilang puso ay hindi direkta mula sa aming bibig
Náis náming magíng handâ áng áming mgá anák úpang ipagtanggól áng kaniláng pinaniniwaláan ngúnit ginágawâ itó nang may mahináhong kaloóban at malálim ná paggálang. Áng mgá salitâ ná sinasábi nilá ay dápat ná mulâ sa kaniláng púso ay hindî direkta mulâ sa áming bíbig