.

17 Paano mo pa matitiyak na kasuwato ng kaisipan ni Jehova ang iyong pasiya kapag pumipili ng libangan? Pag-isipan ang tanong na ito, ‘Ano kaya ang magiging epekto nito sa akin at sa aking kaugnayan sa Diyos?’ Halimbawa, bago panoorin ang isang pelikula, tanungin ang iyong sarili, ‘Ano kaya ang magiging epekto ng pelikulang ito sa aking budhi?’ Isaalang-alang natin ang mga simulaing maaaring ikapit sa bagay na ito.
17 Paáno mo pa matítiyák ná kasuwato ng kaisipán ni Jehóva áng iyóng pasiyá kapág pumipíli ng libángan? Pag-isípan áng tanóng ná itó, ‘Anó kayâ áng magíging epékto nitó sa ákin at sa áking kaugnáyan sa Diyós?’ Halimbáwa, bágo panoorin áng isáng pelíkula, tanungín áng iyóng saríli, ‘Anó kayâ áng magíging epékto ng pelikulang itó sa áking budhî?’ Isaálang-álang nátin áng mgá simuláing maaáring ikápit sa bágay ná itó.