.

23 Kaya paano mo matitiyak na kaayaaya ang libangang mapipili mo? Iwasan ang anumang libangan na lantarang nagpapakita ng mahalay o imoral na mga gawain na tahasang hinahatulan ng Salita ng Diyos. Sundin ang mga simulain ng Bibliya na kapit sa mga libangang hindi tuwirang hinahatulan ni hindi rin naman espesipikong sinasang-ayunan ng Bibliya. At iwasan ang mga anyo ng libangan na maaaring magpamanhid sa iyong budhi, pati na ang libangang maaaring makatisod sa iba, lalo na sa mga kapananampalataya. Maging determinado ka nawa na gawin ang mga bagay na ito upang maluwalhati mo ang Diyos at manatili ka kasama ng iyong pamilya sa pag-ibig ng Diyos
23 Kayâ paáno mo matítiyák ná kaáyaáya áng libángang mapipíli mo? Iwásan áng anumáng libángan ná lantarang nagpápakíta ng mahálay o imorál ná mgá gawáin ná tahasang hinahatulan ng Salitâ ng Diyós. Sundín áng mgá simuláin ng Bíbliya ná kápit sa mgá libángang hindî tuwirang hinahatulan ni hindî rín namán espesípikong sinásang-ayúnan ng Bíbliya. At iwásan áng mgá anyó ng libángan ná maaáring magpamanhid sa iyóng budhî, patí ná áng libángang maaáring makatisod sa ibá, lálo ná sa mgá kapanánampalatáya. Magíng determinádo ka nawâ ná gawín áng mgá bágay ná itó úpang maluwalhati mo áng Diyós at manatíli ka kasáma ng iyóng pamílya sa pag-íbig ng Diyós