.

20 Binanggit ni Pablo ang isang mahalagang simulain ng Bibliya na kailangang isaalang-alang kapag nagpapasiya hinggil sa personal na mga bagay. Sinabi niya: “Ang lahat ng bagay ay matuwid; ngunit hindi lahat ng bagay ay nakapagpapatibay. Patuloy na hanapin ng bawat isa, hindi ang kaniyang sariling kapakinabangan, kundi yaong sa ibang tao.” (1 Corinto 10:23, 24) Paano nauugnay ang simulaing ito sa pagpili ng kaayaayang libangan? Makabubuting tanungin ang iyong sarili, ‘Paano kaya makaaapekto sa iba ang aking libangan?’ 21 Maaaring pahintulutan ka ng iyong budhi na masiyahan sa isang uri ng libangan na sa palagay mo aymatuwid,” o katanggap-tanggap. Gayunman, kung mapansin mo na hindi ito katanggap-tanggap para sa ibang kapananampalataya mo na may mas sensitibong budhi, baka ipasiya mo na iwasan na lamang ang libangang iyon. Bakit? Kasi ayaw mongmagkasala laban sa iyong mga kapatid’—omagkasala pa nga laban kay Kristo,’ gaya ng sinabi ni Pablosa diwa na ginagawa mong mas mahirap sa iyong mga kapananampalataya na manatiling tapat sa Diyos. Huwag mong kalilimutan ang babala: ‘Iwasan mong maging sanhi ng ikatitisod.’ (1 Corinto 8:12; 10:32) Sinusunod ng mga tunay na Kristiyano sa ngayon ang makonsiderasyon at matalinong payo ni Pablo kapag umiiwas sila sa mga libangan na maaaringmatuwidngunit hindi namannakapagpapatibay
20 Binanggít ni Páblo áng isáng mahalagáng simuláin ng Bíbliya ná kailángang isaálang-álang kapág nagpapasiya hinggíl sa personál ná mgá bágay. Sinábi niyá: “Áng lahát ng bágay ay matuwíd; ngúnit hindî lahát ng bágay ay nakapagpápatíbay. Patúloy ná hanápin ng báwat isá, hindî áng kaniyáng saríling kapakinabangán, kundî yaóng sa ibáng táo.” (1 Corinto 10:23, 24) Paáno nauugnáy áng simuláing itó sa pagpíli ng kaáyaáyang libángan? Makabubúting tanungín áng iyóng saríli, ‘Paáno kayâ makaáapékto sa ibá áng áking libángan?’ 21 Maaáring pahintulutan ka ng iyóng budhî ná masiyahan sa isáng urì ng libángan ná sa palagáy mo aymatuwíd,” o katanggáp-tanggáp. Gayunmán, kung mapansín mo ná hindî itó katanggáp-tanggáp pára sa ibáng kapanánampalatáya mo ná may mas sensitibong budhî, bakâ ipasiyá mo ná iwásan ná lámang áng libángang iyón. Bákit? Kasí áyaw mongmagkasála lában sa iyóng mgá kapatíd’—omagkasála pa ngâ lában kay Krísto,’ gáya ng sinábi ni Páblosa díwa ná ginágawâ mong mas mahírap sa iyóng mgá kapanánampalatáya ná manatíling tapát sa Diyós. Huwág mong kalílimútan áng babalá: ‘Iwásan mong magíng sanhî ng ikatitisod.’ (1 Corinto 8:12; 10:32) Sinúsunod ng mgá túnay ná Kristiyáno sa ngayón áng makonsiderasyón at matalínong páyo ni Páblo kapág umiiwas silá sa mgá libángan ná maaáringmatuwídngúnit hindî namánnakapagpápatíbay