Kabanata 9

LUMAKI ANG PAMILYA NINA JOSE AT MARIA
NATUTONG MAGKARPINTERO SI JESUS
Lumaki si Jesus sa Nazaret, isang maliit at hindi prominenteng lunsod. Ito ay nasa maburol na lugar sa rehiyon ng Galilea, sa kanluran ng malaking lawa na tinatawag na Lawa ng Galilea.

Mga dalawang taóng gulang si Jesus nang dalhin siya rito nina Jose at Maria mula sa Ehipto. Lumilitaw na noong panahong ito, nag-iisang anak pa lang siya. Pero nang maglaon, nagkaroon din sina Jose at Maria ng mga anak na lalakisina Santiago, Jose, Simon, at Hudas. Nagkaroon din sila ng mga anak na babae. Kaya di-bababa sa anim ang naging kapatid sa ina ni Jesus.

Siyempre, may mga kamag-anak din si Jesus. Kilala na natin si Elisabet at ang anak niyang si Juan na nakatira sa Judea, malayo kina Jesus. Nakatira naman malapit kina Jesus sa Galilea si Salome, na lumilitaw na kapatid ni Maria, kaya tiyahin siya ni Jesus. Asawa ni Salome si Zebedeo. Kaya ang dalawa nilang anak, sina Santiago at Juan, ay mga pinsang buo ni Jesus. Hindi natin alam kung lumaking kasama ni Jesus ang mga batang ito, pero nang maglaon, sila ay naging malapít na kasama ni Jesus bilang kaniyang mga apostol.

Kinailangang magtrabahong mabuti ni Jose para buhayin ang kaniyang lumalaking pamilya. Isa siyang karpintero. Pinalaki ni Jose si Jesus na parang tunay niyang anak, kaya si Jesus ay tinawag naanak ng karpintero.” (Mateo 13:55) Tinuruan ni Jose si Jesus na magkarpintero, at naging mahusay siya rito. Sa katunayan, nang maglaon ay sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus: “Siya ang karpintero.”—Marcos 6:3.

Tinuturuan nina Jose at Maria ang kanilang mga anak ng espirituwal na mga bagay
Ang buhay ng pamilya ni Jose ay nakasentro sa pagsamba kay Jehova. Bilang pagsunod sa Kautusan ng Diyos, tinuturuan nina Jose at Maria ang kanilang mga anak ng espirituwal na mga bagaykapag nakaupo sila sa bahay at kapag naglalakad sa daan at kapag nakahiga at kapag bumabangon.’ (Deuteronomio 6:6-9) May sinagoga sa Nazaret. Siguradong dinadala roon ni Jose ang kaniyang pamilya para sumamba. Nang maglaon, binanggit pa nga na si Jesus ay nagpunta sa sinagogagaya ng nakagawian niya tuwing araw ng Sabbath.” (Lucas 4:16) Masayang-masaya rin ang pamilya sa tuwing maglalakbay sila papunta sa templo ni Jehova sa Jerusalem.

Ilan ang posibleng naging kapatid ni Jesus?
Anong trabaho ang natutuhan ni Jesus? Paano siya natuto nito?
Anong mahalagang bagay ang itinuro ni Jose sa kaniyang pamilya?
Nauna
Susunod
LUMAKÍ ÁNG PAMÍLYA NÍNA JOSÉ AT MARÍA
NATUTONG MAGKARPINTERO SI JESÚS
Lumakí si Jesús sa Názaret, isáng maliít at hindî prominénteng lunsód. Itó ay nása maburól ná lugár sa rehiyon ng Galiléa, sa kanluran ng malakíng láwa ná tinatáwag ná Láwa ng Galiléa.

Mgá dalawáng táong gúlang si Jesús nang dalhín siyá ríto nína José at María mulâ sa Ehípto. Lumílitáw ná noóng panahóng itó, nag-íisang anák pa lang siyá. Péro nang magláon, nagkaroón din sína José at María ng mgá anák ná lalákisína Santiágo, José, Simón, at Húdas. Nagkaroón din silá ng mgá anák ná babáe. Kayâ dí-bababa sa ánim áng nagíng kapatíd sa iná ni Jesús.

Síyempre, may mgá kamág-anák din si Jesús. Kilála ná nátin si Elísabet at áng anák niyáng si Juán ná nakatirá sa Judéa, maláyo kína Jesús. Nakatirá namán malapít kína Jesús sa Galiléa si Salome, ná lumílitáw ná kapatíd ni María, kayâ tiyahin siyá ni Jesús. Asáwa ni Salome si Zebedéo. Kayâ áng dalawâ niláng anák, sína Santiágo at Juán, ay mgá pinsang buó ni Jesús. Hindî nátin alám kung lumakíng kasáma ni Jesús áng mgá bátang itó, péro nang magláon, silá ay nagíng malapít ná kasáma ni Jesús bílang kaniyáng mgá apostól.

Kinailángang magtrabáhong mabúti ni José pára buhayin áng kaniyáng lumálakíng pamílya. Isá siyáng karpintéro. Pinalakí ni José si Jesús ná párang túnay niyáng anák, kayâ si Jesús ay tináwag náanák ng karpintéro.” (Matéo 13:55) Tinurúan ni José si Jesús ná magkarpintero, at nagíng mahúsay siyá ríto. Sa katunáyan, nang magláon ay sinábi ng mgá táo tungkól kay Jesús: “Siyá áng karpintéro.”—Marcos 6:3.

Tinuturúan nína José at María áng kaniláng mgá anák ng espirituwál ná mgá bágay
Áng búhay ng pamílya ni José ay nakaséntro sa pagsambá kay Jehóva. Bílang pagsunód sa Kautusán ng Diyós, tinuturúan nína José at María áng kaniláng mgá anák ng espirituwál ná mgá bágaykapág nakaupó silá sa báhay at kapág naglálakad sa daán at kapág nakahiga at kapág bumabángon.’ (Deuteronómio 6:6-9) May sinagóga sa Názaret. Sigurádong dinádala roón ni José áng kaniyáng pamílya pára sumambá. Nang magláon, binanggít pa ngâ ná si Jesús ay nagpuntá sa sinagógagáya ng nakagawian niyá tuwíng áraw ng Sabbath.” (Lúcas 4:16) Masayáng-masáya rín áng pamílya sa tuwíng maglalakbay silá papúnta sa témplo ni Jehóva sa Jerusalém.

Ilán áng posíbleng nagíng kapatíd ni Jesús?
Anóng trabáho áng natutúhan ni Jesús? Paáno siyá natúto nitó?
Anóng mahalagáng bágay áng itinúro ni José sa kaniyáng pamílya?
Naúna
Súsunod