Komento 18a

Bagaman naisip ni Job na ang kanyang mga problema ay mula kay Jehova, hindi siya nag-alinlangan sa kaniyang debosyon. Patuloy niyang naglingkod kay Jehova. Hindi siya sumuko.
Bagamán naísip ni Job ná áng kanyáng mgá probléma ay mulâ kay Jehóva, hindî siyá nag-alinlángan sa kaniyáng debosyón. Patúloy niyáng naglingkód kay Jehóva. Hindî siyá sumúko.