.

Gayundin, sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay si Pedro, at sa batong-limpak na ito ay itatayo ko ang aking kongregasyon, at ang mga pintuang-daan ng Hades ay hindi makapananaig dito.
Gayundín, sinasábi ko sa iyó, Ikáw ay si Pédro, at sa batóng-limpák ná itó ay itatayo ko áng áking kongregasyón, at áng mgá pintúang-daán ng Hades ay hindî makapananaig díto.