Mga kabataa bantayan

Inyong Sariling Kaligtasan
I-play
Current Time 0:00
Loaded: 0%Progress: 0%
Haba 20:21
Kung paanong kayo ay laging sumusunod, . . . patuloy kayong gumawa ukol sa inyong sariling kaligtasan nang may takot at panginginig.”—FIL. 2:12.

AWIT: 133, 135
PAANO MO SASAGUTIN?
Kahit seryosong hakbang ang pagpapabautismo, bakit hindi ito dapat iwasan o katakutan?
Paano ka makagagawa ukol sa iyong sariling kaligtasan?
Bakit mo pinahahalagahan ang iyong pag-aalay kay Jehova?
1. Bakit napakahalagang hakbang ang pagpapabautismo? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

BAWAT taon, libo-libong inaaralan sa Bibliya ang nababautismuhan. Marami sa mga ito ay kabataanmga tin-edyer o mas bata pa. Baka ang ilan sa kanila ay pinalaki sa katotohanan. Isa ka ba sa kanila? Kung oo, dapat kang papurihan. Ang pagpapabautismo ay kahilingan para sa mga Kristiyano, at mahalagang hakbang ito para sa kaligtasan.—Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21.

2. Bakit hindi dapat iwasan o katakutan ang pag-aalay kay Jehova?

2 Dahil sa bautismo, marami kang tatanggaping pagpapala, pero may kasama rin itong responsibilidad. Bakit? Noong araw ng iyong bautismo, sumagot ka ng oo sa tanong na, “Salig sa hain ni Jesu-Kristo, pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan at inialay ang iyong sarili kay Jehova upang gawin ang kaniyang kalooban?” Ang bautismo ay sagisag ng iyong pag-aalay. Ito ay taimtim na pangakong iibigin mo si Jehova at uunahin ang kaniyang kalooban kaysa sa ibang bagay. Seryosong pangako iyan. Dapat mo bang pagsisihan ito? Siyempre hindi! Kahit kailan, hindi maling ialay ang buhay kay Jehova. Pag-isipan ito: Ang isang taong hiwalay kay Jehova ay nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Ayaw ng Diyablo na maligtas ka. Matutuwa pa nga siya kung kakampi ka sa kaniya at maiwala mo ang pag-asang buhay na walang hanggan dahil tinanggihan mo ang soberanya ni Jehova.

3. Ano ang mga pagpapala ng pag-aalay ng iyong sarili kay Jehova?

3 Sa halip na kumampi kay Satanas, pag-isipan ang mga pagpapalang tinatanggap mo bilang isang nakaalay at bautisadong Kristiyano. Tiyak na masasabi mo: “Si Jehova ay nasa panig ko; hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng makalupang tao?” (Awit 118:6) Wala nang hihigit na karangalan kaysa sa pagkaalam na nasa panig ka ng Diyos at sinasang-ayunan ka niya.

ISANG PERSONAL NA PANANAGUTAN
4, 5. (a) Paano masasabing personal na pananagutan ang pag-aalay? (b) Anong mga pagsubok ang napapaharap sa lahat ng Kristiyano, anuman ang kanilang edad?

4 Bilang bautisadong Kristiyano, ang iyong kaugnayan kay Jehova ay hindi gaya ng isang cellphonefamily planna binabayaran ng mga magulang mo. Sa halip, ikaw ang responsable sa iyong sariling kaligtasankahit nasa iisang bubong lang kayo. Bakit mahalagang tandaan iyan? Dahil hindi mo alam kung anong mga hamon ang darating sa iyo sa hinaharap. Halimbawa, baka nabautismuhan ka bago magtin-edyer. Pero ngayong tin-edyer ka na, mayroon kang bagong mga nararamdaman at hamon. Ganito ang sabi ng isang 18-anyos na dalaga: “Hindi naman magtatampo ang isang batang Saksi ni Jehova dahil lang sa hindi siya nabigyan ng birthday cake sa school. Pero pagkalipas lang ng ilang taon, kapag malakas na ang pagnanasang makipag-sex, kailangang kumbinsidong-kumbinsido siya na ang pagsunod sa mga batas ni Jehova ang laging pinakamagandang gawin.”

5 Siyempre pa, hindi lang mga kabataan ang napapaharap sa bagong mga pagsubok. Kahit mga bautisadong adulto ay napapaharap din sa di-inaasahang mga pagsubok sa pananampalataya. Baka may kinalaman ito sa pag-aasawa, kalusugan, o trabaho. Oo, anuman ang edad natin, mapapaharap tayo sa mga sitwasyon na kailangan nating ipakita ang katapatan kay Jehova.—Sant. 1:12-14.

6. (a) Bakit masasabi na walang kondisyon ang iyong pag-aalay kay Jehova? (b) Ano ang matututuhan mo sa Filipos 4:11-13?

6 Para makapanatiling matapat sa lahat ng pagkakataon, tandaan na walang kondisyon ang iyong pangako kay Jehova. Ibig sabihin, nangako ka na patuloy kang maglilingkod sa Soberano ng unibersokahit huminto ang mga magulang at kaibigan mo. (Awit 27:10) Sa lahat ng sitwasyon, tutulungan ka ni Jehova na lakas-loob na mamuhay ayon sa iyong pag-aalay.—Basahin ang Filipos 4:11-13.

7. Ano ang ibig sabihin ng paggawa ukol sa iyong sariling kaligtasannang may takot at panginginig”?

7 Gusto ni Jehova na maging kaibigan mo siya. Pero para maingatan ang pagkakaibigang iyan, kailangan mong magsikap at gumawa ukol sa iyong sariling kaligtasan. Sa katunayan, sinasabi ng Filipos 2:12: “Patuloy kayong gumawa ukol sa inyong sariling kaligtasan nang may takot at panginginig.” Ipinakikita nito na kailangan mong alagaan ang pakikipagkaibigan mo kay Jehova at manatiling tapat sa kaniya sa kabila ng mga hamon. Hindi ka puwedeng maging kampante. Tandaan na kahit ang ilang matagal nang lingkod ng Diyos ay napariwara. Kaya ano ang puwede mong gawin para makagawa ka ukol sa iyong sariling kaligtasan?

IMPORTANTE ANG PAG-AARAL NG BIBLIYA
8. Ano ang kasama sa personal na pag-aaral, at bakit ito importante?

8 Para maging kaibigan ni Jehova, kailangan ang komunikasyonpakikinig at pagsasalita. Ang pangunahing paraan ng pakikinig kay Jehova ay sa pamamagitan ng personal na pag-aaral ng Bibliya. Kasama rito ang pagkuha ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pagbubulay-bulay sa Salita ng Diyos at mga publikasyong salig sa Bibliya. Habang ginagawa mo iyan, tandaan na ang pag-aaral ng Bibliya ay hindi gaya ng pag-aaral para sa isang exam sa school, kung saan nagsasaulo ka ng impormasyon para lang makapasa. Ang mabungang pag-aaral ay parang paglalakbay, kung saan marami kang natutuklasan at natututuhang bagong bagay tungkol kay Jehova. Tutulong ito sa iyo na mapalapít sa Diyos, at pagkatapos, lalapit din siya sa iyo.—Sant. 4:8.

Isang kabataang lalaki ang nagbubulay-bulay habang nag-aaral, at nananalangin habang nakasakay sa bus
Kumusta ang kalidad ng iyong komunikasyon kay Jehova? (Tingnan ang parapo 8-11)
9. Anong mga pantulong ang nagamit mo na sa iyong personal na pag-aaral?

9 Naglaan ang organisasyon ni Jehova ng mga pantulong para sa mabungang pag-aaral. Halimbawa, angActivity Para sa Pag-aaral ng Bibliyana makikita sa seksiyongTin-edyersa jw.org/tl ay tutulong sa iyo na matuto ng praktikal na mga aral mula sa mga pangyayari sa Bibliya. Ang mga gabay sa pag-aaral naAno Ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?” na makikita rin sa jw.org/tl ay tutulong sa iyo na magkaroon ng pananampalataya sa iyong mga paniniwala. Gamit ang mga ito, maipaliliwanag mo ang iyong paniniwala sa iba. May iba pang mungkahi para sa pag-aaral na makikita sa artikulongAng mga Kabataan ay Nagtatanong . . . Paano Ko Gagawing Kawili-wili ang Pagbabasa ng Bibliya?” sa Abril 2009 na isyu ng Gumising! Mahalaga ang pag-aaral at pagbubulay-bulay para makagawa ka ukol sa iyong sariling kaligtasan.—Basahin ang Awit 119:105.

MAHALAGA ANG PANALANGIN
10. Bakit mahalaga ang panalangin para sa mga bautisadong Kristiyano?

10 Kung ang personal na pag-aaral ay paraan para makinig kay Jehova, ang panalangin naman ay paraan ng pakikipag-usap natin sa kaniya. Para sa mga Kristiyano, ang panalangin ay hindi isang ritwal; hindi rin itopampasuwertepara magtagumpay sa isang gawain. Sa halip, ang panalangin ay pakikipag-usap sa ating Maylikha. Gusto kang pakinggan ni Jehova. (Basahin ang Filipos 4:6.) Kapag nababalisa, sundin ang payo ng Bibliya: “Ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehova.” (Awit 55:22) Naniniwala ka ba diyan? Milyon-milyong kapatid ang magsasabi sa iyo na nakatulong iyan sa kanila. Makatutulong din iyan sa iyo!

11. Bakit dapat kang magpasalamat kay Jehova palagi?

11 Pero hindi lang tayo nananalangin para humingi ng tulong kay Jehova. Sinasabi ng Bibliya: “Ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat.” (Col. 3:15) Kung minsan, dahil sa dami ng problema, nakakaligtaan natin ang mga pagpapalang tinatanggap natin. Subukan ito: Araw-araw, mag-isip ng kahit tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo, at sabihin iyon kay Jehova sa panalangin. Si Abigail, isang tin-edyer na nabautismuhan sa edad na 12, ay nagsabi: “Sa tingin ko, si Jehova ang dapat nating pasalamatan higit kaninuman. Sa bawat pagkakataon, magpasalamat tayo para sa mga regalong ibinigay niya sa atin. Minsan, may narinig akong magandang paalaala: Paano kaya kung pagkagising natin bukas, ang ibibigay lang ni Jehova ay ang mga bagay na ipinagpasalamat natin ngayon?” *

KAILANGAN ANG PERSONAL NA KARANASAN
12, 13. Paano mo personal na natikman ang kabutihan ni Jehova, at bakit mahalagang pag-isipan ito?

12 Si Haring David ay iniligtas mula sa maraming napakahirap na pagsubok. Sa isang awit, sinabi niya: “Tikman ninyo at tingnan na si Jehova ay mabuti; maligaya ang matipunong lalaki na nanganganlong sa kaniya.” (Awit 34:8) Ipinakikita ng tekstong iyan na kailangan nating personal na maranasan ang kabutihan ni Jehova. Kapag nagbabasa ka ng Bibliya at ng ating mga publikasyon at dumadalo sa Kristiyanong pagpupulong, napatitibay ka sa mga karanasan ng iba kung paano sila tinulungan ng Diyos na makapanatiling tapat. Pero habang sumusulong ka sa espirituwal, kailangan mong makita ang pagtulong ni Jehova sa iyong sariling buhay. Paano mo personal nanatikmanang kabutihan ni Jehova?

13 Natikman ng bawat Kristiyano ang kabutihan ni Jehova sa pamamagitan ng isang espesyal na paraan. Iyan ay nang anyayahan tayong lumapit sa Diyos at sa kaniyang Anak. Sinabi ni Jesus: “Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama, na nagsugo sa akin.” (Juan 6:44) Totoo ba iyan sa iyo? Baka ikatuwiran ng isang kabataan, ‘Inilapit ni Jehova ang mga magulang ko sa kaniya, at sumunod lang ako.’ Pero nang mag-alay ka kay Jehova at mabautismuhan, nagkaroon ka na ng personal na kaugnayan sa kaniya. Ngayon, talagang kilala ka na niya. Sinasabi ng Bibliya: “Kung iniibig ng sinuman ang Diyos, ang isang ito ay kilala niya.” (1 Cor. 8:3) Laging pahalagahan ang iyong papel sa organisasyon ni Jehova.

14, 15. Paano makatutulong ang ministeryo para tumibay ang iyong pananampalataya?

14 Matitikman mo rin ang kabutihan ni Jehova kapag naranasan mo ang tulong niya habang nangangaral ka sa iba, sa ministeryo man o sa paaralan. Ang ilan ay nahihirapang mangaral sa mga kaeskuwela. Baka naiintindihan mo kung bakit, dahil hindi mo alam kung paano sila tutugon. At baka mas nakatatakot makipag-usap sa isang malaking grupo kaysa sa iisang kaklase lang. Ano ang makatutulong sa iyo?

15 Pag-isipan muna kung bakit ka kumbinsido sa iyong mga paniniwala. Available ba sa inyong wika ang mga gabay sa pag-aaral na nasa jw.org? Kung hindi ka sigurado, maglaan ng panahon para hanapin ang mga iyon. Ang mga ito ay dinisenyo para masuri mo ang mga paniniwala mo, kung bakit mo pinaniniwalaan iyon, at kung paano mo iyon ipaliliwanag sa iba. Kung matibay ang iyong pananampalataya at handa ka, mauudyukan kang magpatotoo tungkol kay Jehova.—Jer. 20:8, 9.

16. Paano mo mapagtatagumpayan ang pag-aatubiling ipakipag-usap ang iyong paniniwala?

16 Pero kahit nakapaghanda ka, baka mag-atubili ka pa ring magsalita tungkol sa iyong paniniwala. Isang 18-anyos na sister, na nabautismuhan sa edad na 13, ang nagsabi, “Alam ko kung ano ang pinaniniwalaan ko, pero kung minsan, hiráp akong sabihin ang nasa isip ko.” Paano niya ito napagtagumpayan? “Sinisikap kong maging natural lang,” ang sabi niya. “Malayang naikukuwento ng mga kaklase ko ang mga ginagawa nila. Dapat ganoon din ako. Kaya, halimbawa, pasimple kong sasabihin, ‘Noong isang araw, nagtuturo ako ng Bibliya, ’tapos . . . ’ Saka ko itutuloy ang talagang ikukuwento ko. Kahit hindi naman direktang tungkol sa Bibliya ang ikinukuwento ko, kadalasan, naku-curious ang ilan at nagtatanong kung ano ang ginagawa ko kapag nagtuturo ng Bibliya. Habang mas ginagamit ko ang paraang ito, mas madali nang makipag-usap sa iba. Ang sarap sa pakiramdam!”

17. Kapag may kumpiyansa ka sa iyong paniniwala, paano ito makatutulong sa pakikipag-usap mo sa iba?

17 Kapag iginagalang mo ang iba at nagmamalasakit ka sa kanila, mas malamang na ganiyan din ang magiging pakikitungo nila sa iyo. “Dati, takót na takót akong isama sa usapan ang tungkol sa Bibliya, dahil baka isipin ng iba na panatiko ako.” Iyan ang nasabi ni Olivia, 17 anyos at nabautismuhan bago siya magtin-edyer. Pero sa halip na magpadaig sa takot, ikinatuwiran ni Olivia: “Maraming kabataan ang walang alam tungkol sa mga Saksi ni Jehova. Tayo lang ang Saksing kilala nila. Kaya nakadepende sa pagkilos natin kung paano sila tutugon. Paano kung mahiyain tayo o nahihirapang ipaliwanag ang paniniwala natin, at kapag nagsalita naman tayo, naduduwag tayo? Baka isipin nilang ikinahihiya natin kung sino tayo. At dahil wala tayong kumpiyansa, baka masama pa ang maging tugon nila. Pero kung magsasalita tayo nang maayos at may kumpiyansa tungkol sa ating paniniwala, at sasanayin nating makipag-usap sa ganitong paraan, mas malamang na igalang nila tayo.”

PATULOY NA GUMAWA UKOL SA IYONG SARILING KALIGTASAN
18. Ano ang kasama sa paggawa ukol sa iyong sariling kaligtasan?

18 Gaya ng nakita natin, seryosong pananagutan ang paggawa ukol sa iyong sariling kaligtasan. Kasama rito ang pagbabasa ng Salita ng Diyos at pagbubulay-bulay rito, pananalangin kay Jehova, at pagsasaisip ng mga paraan kung paano ka niya pinagpala. Kung gagawin mo ito, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa na si Jehova ang iyong Kaibigan. Tutulong iyan para masabi mo sa iba ang iyong paniniwala.—Basahin ang Awit 73:28.

19. Bakit sulit ang pagsisikap mong gumawa ukol sa iyong kaligtasan?

19 Sinabi ni Jesus: “Kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, itatwa niya ang kaniyang sarili at buhatin ang kaniyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan.” (Mat. 16:24) Maliwanag, ang pagiging alagadkasama ang pag-aalay at bautismoay pananagutan mo bilang isang Kristiyano. Pero dahil dito, maaari kang tumanggap ng maraming pagpapala ngayon at ng buhay na walang hanggan sa bagong sanlibutan ng Diyos. Kaya marami kang dahilan para patuloy na gumawa ukol sa iyong sariling kaligtasan!

Nauna
Susunod

I-print
I-share
OPSYON SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyon sa pagda-download ng elektronikong publikasyon
Opsyon sa pagda-download ng audio recording
I-share
Podcast
Nauna
MGA NILALAMAN
Susunod
Inyóng Saríling Kaligtásan
I-play
Current Time 0:00
Loaded: 0%Progress: 0%
Habà 20:21
Kung paánong kayó ay láging sumúsunod, . . . patúloy kayóng gumawâ úkol sa inyóng saríling kaligtásan nang may tákot at panginginig.”—FIL. 2:12.

ÁWIT: 133, 135
PAÁNO MO SASAGUTÍN?
Káhit seryosong hakbáng áng pagpapabautismo, bákit hindî itó dápat iwásan o katakútan?
Paáno ka makagágawâ úkol sa iyóng saríling kaligtásan?
Bákit mo pinaháhalagahán áng iyóng pag-aalay kay Jehóva?
1. Bákit napakahalagáng hakbáng áng pagpapabautismo? (Tingnán áng laráwan sa simulá ng artíkulo.)

BÁWAT taón, líbo-líbong inaarálan sa Bíbliya áng nababautismuhan. Marámi sa mgá itó ay kabatáanmgá tin-édyer o mas batà pa. Bakâ áng ilán sa kanilá ay pinalakí sa katotohánan. Isá ka ba sa kanilá? Kung óo, dápat kang papuríhan. Áng pagpapabautismo ay kahilíngan pára sa mgá Kristiyáno, at mahalagáng hakbáng itó pára sa kaligtásan.—Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21.

2. Bákit hindî dápat iwásan o katakútan áng pag-aalay kay Jehóva?

2 Dáhil sa bautísmo, marámi kang tatanggaping pagpapála, péro may kasáma rín itóng responsibilidád. Bákit? Noóng áraw ng iyóng bautísmo, sumagót ka ng óo sa tanóng ná, “Sálig sa hain ni Jésu-Krísto, pinagsisihan mo ná ba áng iyóng mgá kasalánan at inialay áng iyóng saríli kay Jehóva úpang gawín áng kaniyáng kaloóban?” Áng bautísmo ay sagisag ng iyóng pag-aalay. Itó ay taimtím ná pangákong iibígin mo si Jehóva at uunáhin áng kaniyáng kaloóban káysa sa ibáng bágay. Seryosong pangáko iyán. Dápat mo bang pagsisihan itó? Síyempre hindî! Káhit kailán, hindî malíng ialay áng búhay kay Jehóva. Pag-isípan itó: Áng isáng táong hiwalay kay Jehóva ay nása ilálim ng pamámahála ni Satanás. Áyaw ng Diyáblo ná maligtás ka. Matútuwa pa ngâ siyá kung kakampi ka sa kaniyá at maiwalá mo áng pag-ásang búhay ná waláng hanggán dáhil tínanggihán mo áng soberánya ni Jehóva.

3. Anó áng mgá pagpapála ng pag-aalay ng iyóng saríli kay Jehóva?

3 Sa halíp ná kumampi kay Satanás, pag-isípan áng mgá pagpapálang tinátanggáp mo bílang isáng nakaálay at bautisádong Kristiyáno. Tiyák ná masasábi mo: “Si Jehóva ay nása pánig ko; hindî akó matatákot. Anó áng magágawa sa ákin ng makalúpang táo?” (Áwit 118:6) Walâ nang híhigít ná karangálan káysa sa pagkaalám ná nása pánig ka ng Diyós at sinásang-ayúnan ka niyá.

ISÁNG PERSONÁL NÁ PANANAGÚTAN
4, 5. (a) Paáno masasábing personál ná pananagútan áng pag-aalay? (b) Anóng mgá pagsúbok áng napapaharáp sa lahát ng Kristiyáno, anumán áng kaniláng edád?

4 Bílang bautisádong Kristiyáno, áng iyóng kaugnáyan kay Jehóva ay hindî gáya ng isáng cellphónefamily planná binabayaran ng mgá magúlang mo. Sa halíp, ikáw áng responsáble sa iyóng saríling kaligtásankáhit nása íisang bubong lang kayó. Bákit mahalagáng tandaán iyán? Dáhil hindî mo alám kung anóng mgá hámon áng dárating sa iyó sa hináharáp. Halimbáwa, bakâ nabautismuhán ka bágo magtin-édyer. Péro ngayóng tin-édyer ka ná, mayroón kang bágong mgá nararamdamán at hámon. Ganitó áng sábi ng isáng 18-ányos ná dalagá: “Hindî namán magtatampo áng isáng bátang Saksí ni Jehóva dáhil lang sa hindî siyá nabigyan ng birthday cake sa school. Péro pagkalipás lang ng iláng taón, kapág malakás ná áng pagnanasang mákipag-sex, kailángang kumbinsídong-kumbinsído siyá ná áng pagsunód sa mgá batás ni Jehóva áng láging pínakamagandáng gawín.”

5 Síyempre pa, hindî lang mgá kabatáan áng napapaharáp sa bágong mgá pagsúbok. Káhit mgá bautisádong adúlto ay napapaharáp din sa dí-inaasahang mgá pagsúbok sa pananámpalatáya. Bakâ may kinaláman itó sa pag-aasáwa, kalusúgan, o trabáho. Óo, anumán áng edád nátin, mapapaharap táyo sa mgá sitwasyón ná kailángan náting ipakíta áng katapátan kay Jehóva.—Sant. 1:12-14.

6. (a) Bákit masasábi ná waláng kondisyon áng iyóng pag-aalay kay Jehóva? (b) Anó áng matútutúhan mo sa Filípos 4:11-13?

6 Pára makapanatíling matapát sa lahát ng pagkakátaon, tandaán ná waláng kondisyon áng iyóng pangáko kay Jehóva. Íbig sabíhin, nangáko ka ná patúloy kang maglílingkod sa Soberáno ng unibérsokáhit humintô áng mgá magúlang at kaibígan mo. (Áwit 27:10) Sa lahát ng sitwasyón, tútulungan ka ni Jehóva ná lakás-loób ná mamúhay áyon sa iyóng pag-aalay.—Basáhin áng Filípos 4:11-13.

7. Anó áng íbig sabíhin ng paggawà úkol sa iyóng saríling kaligtásannang may tákot at panginginig”?

7 Gustó ni Jehóva ná magíng kaibígan mo siyá. Péro pára maingátan áng pagkakaibigang iyán, kailángan mong magsíkap at gumawâ úkol sa iyóng saríling kaligtásan. Sa katunáyan, sinasábi ng Filípos 2:12: “Patúloy kayóng gumawâ úkol sa inyóng saríling kaligtásan nang may tákot at panginginig.” Ipinakikíta nitó ná kailángan mong alagáan áng pakikipagkaibígan mo kay Jehóva at manatíling tapát sa kaniyá sa kabilá ng mgá hámon. Hindî ka puwédeng magíng kampante. Tandaán ná káhit áng iláng matagál nang lingkód ng Diyós ay napariwara. Kayâ anó áng puwéde mong gawín pára makagawâ ka úkol sa iyóng saríling kaligtásan?

IMPORTANTE ÁNG PAG-AÁRAL NG BÍBLIYA
8. Anó áng kasáma sa personál ná pag-aáral, at bákit itó importante?

8 Pára magíng kaibígan ni Jehóva, kailángan áng komunikasyonpakikinig at pagsásalitá. Áng pangunáhing paraán ng pakikinig kay Jehóva ay sa pamamagítan ng personál ná pag-aáral ng Bíbliya. Kasáma ríto áng pagkúha ng kaalamán sa pamamagítan ng pagbabasá at pagbubúlay-búlay sa Salitâ ng Diyós at mgá publikasyóng sálig sa Bíbliya. Hábang ginágawâ mo iyán, tandaán ná áng pag-aáral ng Bíbliya ay hindî gáya ng pag-aáral pára sa isáng exam sa school, kung saán nagsasaulo ka ng impormasyón pára lang makapasa. Áng mabúngang pag-aáral ay párang paglalakbáy, kung saán marámi kang natútuklásan at natututuhang bágong bágay tungkól kay Jehóva. Tutúlong itó sa iyó ná mapalapít sa Diyós, at pagkatápos, lalapit din siyá sa iyó.—Sant. 4:8.

Isáng kabatáang laláki áng nagbubulay-búlay hábang nag-aáral, at nanánalángin hábang nakasakáy sa bus
Kumustá áng kalidád ng iyóng komunikasyon kay Jehóva? (Tingnán áng párapo 8-11)
9. Anóng mgá pantúlong áng nagamit mo ná sa iyóng personál ná pag-aáral?

9 Naglaán áng organisasyón ni Jehóva ng mgá pantúlong pára sa mabúngang pag-aáral. Halimbáwa, ángActivity Pára sa Pag-aáral ng Bíbliyaná makikíta sa seksiyóngTin-édyersa jw.org/tl ay tutúlong sa iyó ná matúto ng praktikál ná mgá áral mulâ sa mgá pangyayári sa Bíbliya. Áng mgá gabáy sa pag-aáral náAnó Ba Talagá áng Itinutúro ng Bíbliya?” ná makikíta rín sa jw.org/tl ay tutúlong sa iyó ná magkaroón ng pananámpalatáya sa iyóng mgá paniniwála. Gámit áng mgá itó, maipaliliwánag mo áng iyóng paniniwála sa ibá. May ibá pang mungkáhì pára sa pag-aáral ná makikíta sa artíkulongÁng mgá Kabatáan ay Nagtátanóng . . . Paáno Ko Gágawing Kawíli-wíli áng Pagbabasá ng Bíbliya?” sa Abril 2009 ná ísyu ng Gumísing! Mahalagá áng pag-aáral at pagbubúlay-búlay pára makagawâ ka úkol sa iyóng saríling kaligtásan.—Basáhin áng Áwit 119:105.

MAHALAGÁ ÁNG PANALÁNGIN
10. Bákit mahalagá áng panalángin pára sa mgá bautisádong Kristiyáno?

10 Kung áng personál ná pag-aáral ay paraán pára makiníg kay Jehóva, áng panalángin namán ay paraán ng pakíkipag-úsap nátin sa kaniyá. Pára sa mgá Kristiyáno, áng panalángin ay hindî isáng ritwál; hindî rín itópampasuwertepára magtagumpáy sa isáng gawáin. Sa halíp, áng panalángin ay pakíkipag-úsap sa áting Maylikhâ. Gustó kang pakinggán ni Jehóva. (Basáhin áng Filípos 4:6.) Kapág nababalísa, sundín áng páyo ng Bíbliya: “Ihágis mo áng iyóng pasánin kay Jehóva.” (Áwit 55:22) Naniniwála ka ba diyán? Milyón-milyóng kapatíd áng magsasábi sa iyó ná nakatúlong iyán sa kanilá. Makatutúlong din iyán sa iyó!

11. Bákit dápat kang magpasalamat kay Jehóva palági?

11 Péro hindî lang táyo nanánalángin pára humingî ng túlong kay Jehóva. Sinasábi ng Bíbliya: “Ipakíta ninyóng kayó ay mapagpasalámat.” (Col. 3:15) Kung mínsan, dáhil sa dámi ng probléma, nakakaligtaan nátin áng mgá pagpapálang tinátanggáp nátin. Subúkan itó: Áraw-áraw, mag-ísip ng káhit tatlóng bágay ná ipinagpápasalámat mo, at sabíhin iyón kay Jehóva sa panalángin. Si Ábigail, isáng tin-édyer ná nabautismuhán sa edád ná 12, ay nagsábi: “Sa tingín ko, si Jehóva áng dápat náting pasalamátan higít kaninumán. Sa báwat pagkakátaon, magpasalamat táyo pára sa mgá regálong ibinigáy niyá sa átin. Mínsan, may nariníg akóng magandáng paálaála: Paáno kayâ kung pagkagising nátin bukás, áng ibíbigay lang ni Jehóva ay áng mgá bágay ná ipinagpasalamat nátin ngayón?” *

KAILÁNGAN ÁNG PERSONÁL NÁ KARANASÁN
12, 13. Paáno mo personál ná natikmán áng kabutihan ni Jehóva, at bákit mahalagáng pag-isípan itó?

12 Si Háring Davíd ay iniligtás mulâ sa maráming napakahírap ná pagsúbok. Sa isáng áwit, sinábi niyá: “Tikman ninyó at tingnán ná si Jehóva ay mabúti; maligáya áng matipunong laláki ná nanganganlong sa kaniyá.” (Áwit 34:8) Ipinakikíta ng tékstong iyán ná kailángan náting personál ná maranasan áng kabutihan ni Jehóva. Kapág nagbabasá ka ng Bíbliya at ng áting mgá publikasyón at dumádalo sa Kristiyánong pagpupúlong, napatitíbay ka sa mgá karanasán ng ibá kung paáno silá tinulúngan ng Diyós ná makapanatíling tapát. Péro hábang sumusúlong ka sa espirituwál, kailángan mong makíta áng pagtúlong ni Jehóva sa iyóng saríling búhay. Paáno mo personál nánatikmánáng kabutihan ni Jehóva?

13 Natikmán ng báwat Kristiyáno áng kabutihan ni Jehóva sa pamamagítan ng isáng espesyál ná paraán. Iyán ay nang anyayáhan táyong lumápit sa Diyós at sa kaniyáng Anák. Sinábi ni Jesús: “Waláng táong makalalapit sa ákin malíbang ilápit siyá ng Amá, ná nagsúgo sa ákin.” (Juán 6:44) Totoó ba iyán sa iyó? Bakâ ikatuwiran ng isáng kabatáan, ‘Inilápit ni Jehóva áng mgá magúlang ko sa kaniyá, at sumunód lang akó.’ Péro nang mag-alay ka kay Jehóva at mabautismuhán, nagkaroón ka ná ng personál ná kaugnáyan sa kaniyá. Ngayón, talagáng kilála ka ná niyá. Sinasábi ng Bíbliya: “Kung iniíbig ng sinumán áng Diyós, áng isáng itó ay kilála niyá.” (1 Cor. 8:3) Láging pahalagahán áng iyóng papél sa organisasyón ni Jehóva.

14, 15. Paáno makatutúlong áng ministéryo pára tumíbay áng iyóng pananámpalatáya?

14 Matitikmán mo rín áng kabutihan ni Jehóva kapág naranásan mo áng túlong niyá hábang nangangáral ka sa ibá, sa ministéryo man o sa páaralán. Áng ilán ay nahihirápang mangáral sa mgá kaeskuwéla. Bakâ naíintindihán mo kung bákit, dáhil hindî mo alám kung paáno silá tutugón. At bakâ mas nakatatakot mákipag-úsap sa isáng malakíng grúpo káysa sa íisang kákláse lang. Anó áng makatutúlong sa iyó?

15 Pag-isípan múna kung bákit ka kumbinsído sa iyóng mgá paniniwála. Available ba sa inyóng wikà áng mgá gabáy sa pag-aáral ná nása jw.org? Kung hindî ka sigurádo, maglaán ng panahón pára hanápin áng mgá iyón. Áng mgá itó ay dinisényo pára masúri mo áng mgá paniniwála mo, kung bákit mo pinaniniwaláan iyón, at kung paáno mo iyón ipaliliwánag sa ibá. Kung matíbay áng iyóng pananámpalatáya at handâ ka, maúudyukán kang magpatotoó tungkól kay Jehóva.—Jer. 20:8, 9.

16. Paáno mo mapagtátagumpayán áng pag-aatubiling ipakipág-úsap áng iyóng paniniwála?

16 Péro káhit nakapaghanda ka, bakâ mag-atubilí ka pa ring magsalitâ tungkól sa iyóng paniniwála. Isáng 18-ányos ná síster, ná nabautismuhán sa edád ná 13, áng nagsábi, “Alám ko kung anó áng pinaniniwaláan ko, péro kung mínsan, hiráp akóng sabíhin áng nása ísip ko.” Paáno niyá itó napagtagumpáyan? “Sinisíkap kong magíng naturál lang,” áng sábi niyá. “Maláyang naikukuwento ng mgá kákláse ko áng mgá ginágawâ nilá. Dápat ganoón din akó. Kayâ, halimbáwa, pasimple kong sásabíhin, ‘Noóng isáng áraw, nagtutúro akó ng Bíbliya, ’tapós . . . ’ Saká ko itutuloy áng talagáng ikukuwento ko. Káhit hindî namán diréktang tungkól sa Bíbliya áng ikinukuwento ko, kadalásan, naku-curious áng ilán at nagtátanóng kung anó áng ginágawâ ko kapág nagtutúro ng Bíbliya. Hábang mas ginagámit ko áng paraáng itó, mas madalí nang mákipag-úsap sa ibá. Áng saráp sa pakiramdám!”

17. Kapág may kumpiyansa ka sa iyóng paniniwála, paáno itó makatutúlong sa pakíkipag-úsap mo sa ibá?

17 Kapág iginagálang mo áng ibá at nagmámalasákit ka sa kanilá, mas malamáng ná ganiyán din áng magíging pakikitúngo nilá sa iyó. “Dáti, tákot ná tákot akóng isáma sa usápan áng tungkól sa Bíbliya, dáhil bakâ isípin ng ibá ná panatiko akó.” Iyán áng nasábi ni Olivia, 17 ányos at nabautismuhán bágo siyá magtin-édyer. Péro sa halíp ná magpadaíg sa tákot, ikinatuwiran ni Olivia: “Maráming kabatáan áng waláng alám tungkól sa mgá Saksí ni Jehóva. Táyo lang áng Saksing kilála nilá. Kayâ nakadepénde sa pagkílos nátin kung paáno silá tutugón. Paáno kung mahiyain táyo o nahihirápang ipaliwánag áng paniniwála nátin, at kapág nagsalitá namán táyo, naduduwag táyo? Bakâ isípin niláng ikinahihiya nátin kung síno táyo. At dáhil walâ táyong kumpiyansa, bakâ masamâ pa áng magíng tugón nilá. Péro kung magsásalitá táyo nang maáyos at may kumpiyansa tungkól sa áting paniniwála, at sasanáyin náting mákipag-úsap sa ganitóng paraán, mas malamáng ná igálang nilá táyo.”

PATÚLOY NÁ GUMAWÂ ÚKOL SA IYÓNG SARÍLING KALIGTÁSAN
18. Anó áng kasáma sa paggawà úkol sa iyóng saríling kaligtásan?

18 Gáya ng nakíta nátin, seryosong pananagútan áng paggawà úkol sa iyóng saríling kaligtásan. Kasáma ríto áng pagbabasá ng Salitâ ng Diyós at pagbubúlay-búlay ríto, pananalángin kay Jehóva, at pagsasaisip ng mgá paraán kung paáno ka niyá pinagpála. Kung gágawin mo itó, mas magkakaroón ka ng kumpiyansa ná si Jehóva áng iyóng Kaibígan. Tutúlong iyán pára masábi mo sa ibá áng iyóng paniniwála.—Basáhin áng Áwit 73:28.

19. Bákit súlit áng pagsisíkap mong gumawâ úkol sa iyóng kaligtásan?

19 Sinábi ni Jesús: “Kung áng sinumán ay nagnanais ná sumunód sa ákin, itatwa niyá áng kaniyáng saríli at buhatin áng kaniyáng pahirápang tulos at patúloy akóng súndan.” (Mat. 16:24) Maliwánag, áng pagíging alagádkasáma áng pag-aalay at bautísmoay pananagútan mo bílang isáng Kristiyáno. Péro dáhil díto, maaári kang tumanggáp ng maráming pagpapála ngayón at ng búhay ná waláng hanggán sa bágong sanlibután ng Diyós. Kayâ marámi kang dahilán pára patúloy ná gumawâ úkol sa iyóng saríling kaligtásan!

Naúna
Súsunod

I-print
I-share
OPSYÓN SA PAGDA-DOWNLOAD
Opsyón sa pagda-download ng elektronikong publikasyón
Opsyón sa pagda-download ng audio recording
I-share
Podcast
Naúna
MGÁ NILÁLAMÁN
Súsunod