.


105Ang iyong salita ay lampara sa aking paa, At liwanag sa aking landas.

105Áng iyóng salitâ ay lampara sa áking paá, At liwánag sa áking landás.